หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายสันติ รุ่งสมัย ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 ว่าที่ร้อย เอกวิสาร ปัญญชุณห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
6 ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายทวีศักดิ์ ไทยประดิษฐ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายจำลอง บัวงาม รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพนัส ทองภูเบศร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมาน คชกฤษ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายบุญรอด พุทธรักษา รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายธีรชัย ไสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางกิตติมา จันทร์นิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายธีระพร ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอุดม เทศนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวอุสุมา มีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางวนิดา เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางฉัตรปวีน์ จิตรายศโชติกุล นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสำลี มามีสุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวลำไย พุ่มดอกไม้ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสมพร กอวิจิตร นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางรมย์ชลี จันตนา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางปวรพร นกแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางวีรยา ทองนวล นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวสมหมาย บัวมณี นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสาวสุชาดา คล้ายอมร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายนันทพัฒน์ หนูสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางอภิรดา เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางพิไล เกตุธิโภค ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสาวนิชาภา รุจิรัตนชัย นักศึกษาฝึกงาน สพป.พบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสาวณัฏฐ์ชิชา ประทุมมา นักศึกษาฝึกงาน สพป.พบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางนรารัตน์ นิยมไทย ครูโรงเรียนวัดท่าศาลารามฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
53 นายประสาน ศรีสุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
54 นายชินวัฒน์ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
55 นายณรงค์ศักดิ์ นาคนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
56 นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
57 ว่าที่ ร.ต.สุเมธ เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านพลุพลู คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
58 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59 นายภานุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
60 นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
61 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
62 นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
63 นายพงษ์เทพ อกอุ่น ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
64 นายศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
65 นางสาวอุมาภรณ์ ริยาพันธ์ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
66 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
67 นางสาวรติทัต ปิ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพุตุม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
68 นายอรรถพล กาลนิล ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมพล คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69 นายธนกานต์ พุ่มเงิน ครูโรงเรียนบ้านเนินรัก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
70 นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
71 นายชลิต นุชสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72 นายธีรสิทธิ์ นิยมวิทย์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
73 นางสาวณัฐกฤตา ทองชม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่าศาลารามฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
74 นายดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดนาคฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75 นางสาวมาลี ชูช่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
76 นางวิรัตน์ เสรีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
77 นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
78 นางกัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
79 นายโยธิน ปิ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
80 นายศรัณย์กร ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
81 นางสาวพีระยา เมืองงาม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
82 นายสมพงษ์ ผลเกิด พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83 นายฉัตรวัฒน์ สุขโต เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
84 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
85 นายนิวัติ กำไลแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
86 นายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
87 นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
88 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
89 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
90 นายบุญรอด พุทธารักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
91 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
92 นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
93 นางยุบล อันล้ำเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
94 นางกัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
95 นางนวลใย นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
96 นางสุพร จุลธุระ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
97 นายธีระพร ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
98 นายสุรพล ทิมวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
99 นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
100 นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
101 นางสาวสุขสันต์ ไชยนิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
102 นางนิภา อยู่เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
103 นางพยุงศรี คนูดเซ่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
104 นายอุดม เทศนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
105 นายปัญญา ทองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.10 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
106 นางอุไร แจ่มจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
107 นางกาญจนา ผลถาวร ครูโรงเรียนวัดตาลกง คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
108 นางวาสนา กลางเวหา นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
109 นายไฉน ยังละออ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
110 นางฉัตรปวีน์ จิตรายศโชติกุล นักวิชาการศึกษา สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
111 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
112 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
113 นายสันติ รุ่งสมัย ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่าย OBEC AWARDS
114 นายสมบูรณ์ มังสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
115 นายเพื่อม เกิดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพพระใน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
116 นายปรีชา น้อยพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
117 นายพจน์ เผ่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
118 นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินรัก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
119 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุฬา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
120 นางพิมผกา แดงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
121 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
122 นายจำลอง วุฒิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปรง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
123 นายสุรพล ทิมแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
124 นายบำรุง ม่วงไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
125 นายวุฒิพงศ์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
126 นายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
127 นางวิรัลพัชร รินรดาทิตาวีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
128 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
129 นายสวิสส์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
130 นางณัฏฐิกา มูลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
131 นายอรุณชัย กัณฑภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
132 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
133 นายสมชาย ครึกครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
134 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
135 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
136 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
137 นางสุภัทรา บูรณารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
138 นายสุพล อนามัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
139 นางฉวีวรรณ วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
140 นางธัญรัศม์ เทพเรณู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
141 นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
142 นางอารี ศรีสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
143 นางทัศนีย์ ยศไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศศิมา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
144 นางกมลพร คณาวิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
145 นางสิรินดา ชินแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
146 นายการุณ ประกาศวุฒิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
147 นางชุลีกร พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมฤดี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
148 นางประภาพร เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
149 นายจรัส ตั้งโช๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
150 นายมะคอลา แวฮูลู ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามดำรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
151 นางสาวอรดา พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
152 นายเมธา พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
153 พระมหานิธิกาญจน์ นิธิวโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
154 นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
155 นายอุดมศักดิ์ ข้าวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
156 นางสาวจุฑามาส เทพเรณู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
157 นางกาญจนา สุวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
158 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
159 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
160 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
161 นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
162 นายอนิรุทธ์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
163 นางสาวสุขสันต์ ไชยนิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
164 นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
165 นายอำพน หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
166 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
167 นายโยธิน ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
168 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
169 นางยุพิน ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงมิตร คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
170 นางธัญรัศม์ เทพเรณู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
171 นายโฆสิต สุวรรณประทุม ครูโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
172 นายพงษ์วิทย์ กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
173 นางกรรณิการ์ สิริพรวิทยา ครูโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
174 นางบุษบา รอดอ้น ครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
175 นางพรทิพย์ กรองกำธร ครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
176 นางบุปผา มีเผือก ครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
177 นางสาวกนกรัตน์ ทับทอง ครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
178 นางสาวจันทิมา เอี่ยมสมัย ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
179 นายพิเชษ สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
180 นายประเจตน์ วิจารย์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
181 นายวสันต์ เพชรวิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
182 นายชลอ บัวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองควง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
183 นายสมเกียรติ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
184 นายสุรพล ทิมแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
185 นายประทุม ปานสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
186 นายไพฑูรย์ เลียบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายตลาด คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
187 นายณรงค์ โตระพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
188 นายสุทธิพงศ์ เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุทรโคดม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
189 นางสาวรุ้งทอง ทัศนาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
190 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
191 นายอภิชาติ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
192 นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
193 นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
194 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
195 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกะพง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
196 นายสังเวียน อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนดหลวง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
197 นางสาวสุวรรณา แสงสุริฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
198 นางสาวพรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ 2 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
199 นายเกษม เม่งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองแก คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
200 นางกชพรรณ เบญจานุกร เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พบ 2 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
201 นางจงกล อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
202 นางวราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
203 นางสาวธนะพร ฉายแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
204 นายสมบูรณ์ มังสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางอัจฉรพร แก้วมรกต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแย้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางกชพร มั่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางรัชนีย์ อินทรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางวราภรณ์ สิทธิขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นายอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นายชาติชาย ม้ายอุเทศ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นายวันฉัตร ประภาจิตร์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นายประธาน ทองคล้ำ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นายจิรยุทธ กระดาษแดง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวนิดารัตน์ สุขเกิน ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางสาวธัญชนก สังข์พุก ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางอภิญญา โฉมอ่อน ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวอรนิชชา แต้มทอง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวภาวนา ตัณฑะเตมีย์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางสาวพัชญ์ ประทุมมา ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางอรทัย สุวรรณเลิศ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางสาววรรณา ขาวนวล ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางสาวมยุรา ฉ่ำมะนา ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นางสาวกิตติยา พ่วงสุข ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นางชัชฏา ร่างน้อย ครูโรงเรียนบ้านดอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางสาวศิริพร ทิมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางหยาดฝน ศรีประสาท นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นางวนิดา ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นางนลินพร กลัดกลีบ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางอัจฉรา วธาวณิชกุล จัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางสุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นางสาวยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางพรรัตน์ เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นางสาวชลิตา เชื้อนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
236 นายวิโรจน์ บุญดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
237 นางธนัญสิณี นิลงาม ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
238 นางสาวอมร พวงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
239 นางวันเพ็ญ นามบุญลือ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
240 นางสาวนิตตรา โพธิพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
241 นางศิริลักษณ์ จุติเวช ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
242 นางปณิตา บัวชื่น ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
243 นางโสพิศ แสงมีศรี ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
244 นางยุพา ชิงชัย ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
245 นางระเบียบ ผิวเหลือง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
246 นางชมัยพร แสงกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
247 นางสาววาสนา นินทอน ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
248 นางบุญตา บัวงาม ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
249 นางรัศมี แก้วเมฆผา ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
250 นางศิริลักษณ์ โพธิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
251 นางกิรณา คิ้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
252 นางอมรรัตน์ คงคาเพชร ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
253 นางดวงกมล นาคเพชร ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
254 นางสาวพัทธนิตย์ คุ้มครอง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
255 นางสาวธัญวรัตน์ นิลมณี ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
256 นางสาววาสนา มะลิลา ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
257 นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
258 นายจิรโรจน์ ชุนหวานิช ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
259 นางณรงค์ศักดิ์ พงษ์รอด ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
260 นางสาวบุญเลี่ยม ซำคง ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
261 นางดารุณี สุนนานนท์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
262 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
263 นางสาวอัญชลี สนพลาย ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
264 นายนิธิ เรืองสุขอุดม ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
265 นายธานี เอียงอุบล ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
266 นางสาวกานดา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
267 นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
268 นางศศิธร สุเมรุไหว นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
269 นางสาวปิยวดี จันทร์จ้อย พนักงานพิมพ์ดีด สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
270 นายแสง งามพักตร์ นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
271 นายอยู่ สาดเสงี่ยม นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
272 นายวิญญู ปิ่นเศียร นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
273 นายธานินทร์ แหยมสกุล นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
274 นายสำเริง สว่างจิตร์ นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
275 นายนิรัติศัย มีมาก นักการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
276 นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
277 นางกนกวรรณ รื่นเริง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
278 นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พบ.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
279 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
280 นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงส์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
281 นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
282 นายบุญชู แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
283 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
284 นางสาวมาลี ชูช่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ สพป.พบ 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
285 นางอรพิน อริยเกรียงไกร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
286 นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
287 นางกฤตยา โสมทัศน์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
288 นางสาวอมร พวงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
289 นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
290 นางศศิธร สุเมรุไหว นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
291 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
292 นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด นักประชาสัมพันธ์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
293 นางวัลภา ทองนาค นักประชาสัมพันธ์ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
294 นางนันทนา ภิรมย์ภู่ นักจัดการงานทั่วไป สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
295 นายวิชิต แสงประทีป ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
296 นายธงชัย กลิ่นอุบล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
297 นางสาวปิยวดี จันทร์จ้อย พนักงานพิมพ์ดีด สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
298 ร้อยตำรวจตรี ปริญญา โคมสุวรรณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
299 นายการุณ ลิ้มเจริญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
300 นางวาสนา กลางเวหา นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
301 นายมีเชาว์ เอี่ยมจินดา นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
302 นางหยาดฝน ศรีประสาท นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
303 นางสาวศิริพร ทิมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
304 นางสาวพนิตนันท์ เกศีนิลพรรณ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
305 นางพรรัตน์ เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
306 นางนลินพร กลัดกลีบ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
307 นางศิริเพ็ญ แก้วสีงาม นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
308 นางสาวอังสุมา ชัยชาญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
309 นางสุรัตน์ กาญจนโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
310 นางสว่างศรี นิลพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
311 นางทิพาคุณ ศิวิลัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
312 นายวีรชัย บุญดีสมชัย นิติกร สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
313 นายธนวัฒน์ อินทร์จันทร์ นิติกร สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
314 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
315 นายสถาพร มิ่งแม้น ครูอัตราจ้าง สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
316 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว พนักงานธุรการ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
317 นายสมโพธิ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
318 นายสมพงษ์ ผลเกิด พนักงานพิมพ์ดีด สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
319 นายอรัญ พหุพันธ์ ช่างปูน สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
320 นายวินัย พูดพัด พนักงานขับรถ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
321 นายดนัย นุชชมภู พนักงานขับรถ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
322 นายสนั่น เปรมศรี พนักงานขับรถ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
323 นางณัฏยา มากหมู่ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
324 นายวชิรินทร์ เฟื่องฟุ้ง หัวหน้าหมวดรถยนต์ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
325 นายเอกลักษณ์ พหุพันธ์ เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
326 นายณัฐพงศ์ คำสอน เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
327 นางสาวสุวรรณา ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
328 นายนคร น่วมพะเนียด เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
329 นายบุญลือ อำพันทอง เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
330 นายองอาจ ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
331 นายพัฒนพงศ์ รื่นบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคอย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
332 นายสมชาย ไชยต่อเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าขาม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
333 นายวันจักร แก่นณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเก่า คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
334 นางสมศรี กำไลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
335 นางพิกุล แสงน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
336 นางศศิธร สุเมรุไหว นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
337 นางสาวสุทธินี นุชถาวร นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
338 นางชวิสา บุญประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
339 นายวชิรินทร์ เฟื่องฟุ้ง หัวหน้าหมวดรถยนต์ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
340 นายสุวัฒน์ ธนันทา พนักงานขับรถยนต์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
341 นายโชคอำนวย เทียนฟัก พนักงานขับรถยนต์ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
342 นายครรชิต แสงน้อย พนักงานขับรถยนต์ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
343 นายสมัช ชูจิตต์ พนักงานบริการ สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
344 นางสาวบุญตา ทองแท่ง นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
345 นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
346 ร.ต.ท.ชัยศิษย์ พูลวิเชียร ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
347 ร.ต.ต.อดุลย์ วัชโรบล ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
348 ร.ต.ต.กฤษณะ ขาวอ่อน ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
349 ด.ต.เดชา ขำทวี ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
350 ด.ต.อรรถวุฒิ มีสีดำ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
351 ด.ต.กิตติ รักยิ่ง ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
352 ด.ต.เทือง จันทร ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
353 ร.ต.ต.ธวัช แสวงหา ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
354 ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ โคจนา ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
355 ร.ต.ต.สุชาติ เจริญรัตน์ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
356 ร.ต.ต.สมหมาย แตงอ่อน ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
357 ด.ต.นันทพงศ์ เฉลิมดิษฐ์ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
358 ด.ต.ชลอ สร้อยทอง ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
359 ร.ต.ต.องอาจ กรุงศรีเมือง ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
360 ร.ต.รัชพล บุญเรือง ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
361 ร.ต.ต.สมนึก มงคลการ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
362 ด.ต.วิทยา บรรดาศักดิ์ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
363 ด.ต.ไวพจน์ วงศ์เวช ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
364 ร.ต.ต.สุวรรณ วิเศษรจนา ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
365 ร.ต.ต.สุภาพ คอมนัน ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
366 ด.ต.อรรถวุฒิ อรรถวุฒิ ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและความปลอดภัย
367 นายสมบูรณ์ มังสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
368 นายวรวุฒิ เกิดบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
369 นายสิงห์ทอง พันหลิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
370 นายประสิทธิ์ มากมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
371 นายบัณฑิต เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
372 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
373 นายพิสิษฐ์ แม้นเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
374 นายกิตติสัณห์ น้ำทิพย์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
375 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
376 นางสายพิรุณ อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
377 นางพิมผกา แดงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
378 นายสมิง โครตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
379 นายประทาน งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องระกำ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
380 นายสายยัณต์ ล้วนเพชร ครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
381 นางสาวประกายพรึก ทรงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
382 นางสาวกนกพร ศิลป์ศร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พบ. 2 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
383 นางภัทรภร เอี่ยมสอาด นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
384 นางศุลีพร บุศราทิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะเมย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
385 นางอารีย์ คำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
386 นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
387 นางณัฏฐิกา มูลคะตอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
388 นางสาวหยาดฝน พรมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขาม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
389 นางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
390 นางจำเนียร ชาญชัยวีระสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
391 นางนันทนา คชกฤษ นักวิชาการศึกษา สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
392 นางเปรมฤทัย พงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
393 นางสาวนพมาศ สายน้ำปราณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
394 นางสุภาพ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
395 นางสาวขวัญจิรา เพ็งพิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
396 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง นักวิชาการศึกษา สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
397 นางสาวนวลอนงค์ หนูเผือก นักจัดการทั่วไป สพป.พบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
398 นายนพพร บัวมณี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
399 นางสาวอริสา แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
400 นางกันยากร รัชคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
401 นางสาวนฤมล ศิริพงษ์สาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
402 นางอัจฉรา อุ้มนุช เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
403 นายพิสิฐ โพธิ์เอี่ยม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
404 นายมนัส พุทธรักษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
405 นางสาวนภัสกร น่วมมะโน นักวิชาการพัสดุ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
406 นางชลธิชา จันทร์นาค เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
407 นางอรอนงค์ สำแดงเดช เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
408 นายลพไชย บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
409 นางพรพรรณ เพชรประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
410 นางโกสุมภ์ ทองยอดปราสาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
411 นางรัตนา อังกินันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
412 นางสาวเพ็ญนภา เล็กสุก เจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์
413 นายอรุณชัย กัณฑภา ผู้อำนวยการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
414 นายไชยา จารีย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านคลองมอญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
415 นายวิรัตน์ วิบูลรังสรรค์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดอนมะขาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
416 นางอุไร กัณฑภา ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
417 นายประนอม โต๊ะงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
418 นางวัฒนา ทองสัมฤทธิ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
419 นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
420 นางประณีต แจ้งสุวรรณ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
421 นางแอนนา หลบภัย ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
422 นางสาวพรรณทิพย์ ขำงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
423 นางสายใจ เกื้อกูล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
424 นางสาวศศิวิมล เทศอ้น ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
425 นางอุไร ทองขาว ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
426 นางวัฒนา ทองสัมฤทธิ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
427 นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
428 นางลัดดา เทพารักษ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
429 นางนิตยา ไชยคำหาญ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
430 นางสาวจิตตาภา อินทรารักษ์สกุล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
431 นางมนทิรา ศศิธร พนักงานราชการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
432 นายอรุณชัย กัณฑภา ผู้อำนวยการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
433 นายประนอม โต๊ะงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
434 นางแอนนา หลบภัย ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
435 นายประชุม รวยเงิน ครู ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
436 นายสุรินทร์ จันทร์วิจิตร ครู ร.ร.บ้านหนองเผาถ่าน คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
437 นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
438 นายโพชฌง เสืออบ ผู้อำนวยการ ร.ร.วังตะโก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
439 นายปรีชา กาญจน์กีรติศักดิ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
440 นายเพื่อม เกิดแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโพพระในฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
441 นายวรพจน์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
442 นางปราณี ดีตลอด ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
443 นายคัมภีร์ แฝงสีคำ ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
444 นายเจริญ หมู่ศิริ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม หมู่ 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
445 นางอุไร กัณฑภา ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
446 นางลัดดา เทพารักษ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
447 นางนิตยา ไชยคำหาญ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
448 นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
449 นางสาวศศิวิมล เทศอ้น ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
450 นางสายใจ เกื้อกูล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
451 นางสาวจิตตาภา อินทรารักษ์สกุล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
452 นางมนทิรา ศศิธร พนักราชการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
453 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์บัว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
454 นางอุไร ทองขาว ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
455 นายประนอม โต๊ะงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
456 นางสาวจิตตาภา อินทรารักษ์สกุล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
457 นางสาวพรรณทิพย์ ขำงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
458 นายอรุณชัย กัณฑภา ผู้อำนวยการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
459 นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์ ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
460 นางสายใจ เกื้อกูล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
461 นางระเบียบ ปิ่นทอง ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านท่าลาว คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
462 นางสาวณัฐรี แจ้งสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหุบกะพง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
463 นางสาวเพ็ญพรรษ์ พุ่มเพชร ครูอัตราจ้าง ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
464 นางสาวนันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงศ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
465 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์บัว เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
466 นางสาวศศิวิมล เทศอ้น ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
467 นางอุไร กัณฑภา ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
468 นางสายใจ เกื้อกูล ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
469 นางสาวพรรณทิพย์ ขำงาม ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
470 นางแอนนา หลบภัย ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร)
471 นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
472 นายโพชฌง เสืออบ ผู้อำนวยการ ร.ร.วังตะโก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
473 นายปรีชา กาญจน์กีรติศักดิ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
474 นายแก้ว เอี่ยมสะอาด กำนันตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
475 นายจรัส เอี่ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
476 นายไชโย จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
477 นายวีระศักดิ์ พรหมเดช สารวัตรกำนัน ตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
478 นายส่ง หอมภู่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม หมู่ 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
479 นายมานพ นวมขำ พนักงานบริการ ร.ร.วัดโพพระในฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
480 นายวุฒิชัย คล้ายพันธ์ นักการภารโรง ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
481 นายนรินทร์ มาศทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
482 นายพิสิทธิ์ บัวศิริ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
483 นายบุญแส หอมภู่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
484 นายณรงค์ เทศเดช สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
485 นายไพโรจน์ หอมภู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
486 นายปฐม ปรางค์ทอง กรรมการที่ปรึกษา ร.ร.วัดนาพรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
487 นายสุนทร เสืออบ กรรมการที่ปรึกษา ร.ร.วัดนาพรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
488 นายไวพจน์ กลิ่นนิรันดร์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
489 นายวิชัย ดำนิล อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
490 นายมงคล รวงผึ้ง ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
491 นายอลงกต สังวร ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
492 นางสาวนัยนา จันทร์ลาด ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
493 นายคัมภีร์ แฝงสีคำ ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
494 นายสุรชัย ม่วงอุมิงค์ ครู ร.ร.บ้านคลองมอญ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
495 นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์ ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
496 นางสมควร โตระพิมาย ครู ร.ร.วัดโพพระในฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
497 นางพจนาภรณ์ เนียมถนอม ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
498 นางสาววาสนา โพธิ์ทอง ครู ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
499 นางโชติกา บุญรีบส่ง ครู ร.ร.วัดลาดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
500 นางรุ่งกาญจน์ บัวสุ่น ครู ร.ร.บ้านคลองมอญ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
501 นางศิริวรรณ แสงหาด ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
502 นายเพื่อม เกิดแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโพพระในฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
503 นายมงคล รวงผึ้ง ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
504 นายสุระเชษฐ ขำเพชร ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
505 นายเจริญ หมู่ศิริ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามหมู่ 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร. วัดนาพรม)
506 นายมงคล รวงผึ้ง ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร. วัดนาพรม)
507 นายวรพจน์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
508 นางดาเรศ สงวนสุด คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
509 นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
510 นางอัจฉรี สะอาดนัก ธุรการ ร.ร.วัดนาพรม คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
511 นางวรพรรณ เดชเพชร ธุรการ ร.ร.บ้านดอนยี่กรอก คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
512 นายสุระเชษฐ ขำเพชร ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
513 นางคลองแข นุ่มสวน ครู ร.ร.วัดนาพรมฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระภาษาไทย (ศูนย์ ร.ร.วัดนาพรม)
514 นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
515 นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
516 นายสุพล อนามัย ผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
517 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
518 นายสมชาย นุเวศวงษ์กมล ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
519 นายจุมพล สรรพอุดม ผู้อำนวยการ ร.ร.มิตรภาพที่ 34 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
520 นางสาวชลิตตา เชื้อนิล รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
521 นายวิโรจน์ บุญดี รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
522 นายอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
523 นางทองดี ดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
524 นางสมบัติ พวงทอง รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
525 นายวีรพงษ์ เกษมสงคราม รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
526 นายเอกลักษณ์ เทียนภู่ รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
527 นายประวิช วงศ์บัวงาม รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
528 นางสาววชิราภรณ์ คำคล้าย รองผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
529 นางสาวสุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
530 นายช่อฉัตร ไชยสมนึก ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
531 นางวีรยา ทองนวล นักวิชาการศึกษา สพป.พบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
532 นางแน่งน้อย ประเสริฐ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระคณิตศาศตร์
533 นายประสงค์ บุญมาก ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
534 นายเสรี ธาราบัณฑิต ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
535 นายธีรยุทธ อุดมผล ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
536 นางนิตย์ถา วิบูลย์ศิริชัย ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
537 นางสาวจันทร์เพ็ญ ลายสันทัด ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
538 นางศรัญญา อุราฤทธิ์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
539 นายชัยณรงค์ ทังเฮียง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
540 นางธัญลักษณ์ สิริโย ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
541 นางศราวดี ธาราบัณฑิต ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
542 นางสาวนภัสสรณ์ ตรีนิธิรัตน์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
543 นางสาวกอบแก้ว คำขาวเหลือง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
544 นางสาวรุ่งรวี เบญจศีล ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
545 นางสาวเยาวเรศ ขยันดี ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
546 นายถาวร ศรีเกตุ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
547 นางขวัญฤทัย ศรีเกตุ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
548 นางสาววรรณา พึ่งผล ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
549 นางสาวจิตรลดา ปิ่นเกล้า ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
550 นางสุปราณี คุ้มภัย ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
551 นางประสาทพร กิตติยายาม ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
552 นางศรัญญา อุราฤทธิ์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
553 นางพัชรี บุตรเนตร ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
554 นางกรรณิการ์ สิริพรวิทยา ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
555 นางแน่งน้อย ประเสริฐ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
556 นางพัชราภรณ์ จังจิตต์วัฒนกุล ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
557 นางมาริสา ร่างน้อย ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
558 นางกันยารัตน์ พรายมี ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
559 นางสาววิภาวี โฉมที ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
560 นางนิตย์ถา วิบูลย์ศิริชัย ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
561 นางกาญจนา ปั้นจั่น ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
562 นางสาวพรรณประภา ศาลาสุข ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
563 นางพัรรณนิภา อิ่มใจสุข ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
564 นางสาวพนิดา กลั่นกันภัย ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
565 นางสาวลภัสรดา อินทร์เรือง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
566 นางวราภรณ์ จินดา ครูร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
567 นางประสาทพร กิตติยายาม ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
568 นางสาวรังษิมา สุริยารังสรรค์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
569 นางสางชนิดาภา บุญกอง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
570 นายณพล เจริญสิน ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
571 นายไมตรี เลขทิพย์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
572 นายมัธยม ทองคำ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
573 นางพรทิพย์ พวงทิพย์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
574 นางสาวมนทรัตน์ ศรีเจริญ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
575 นางสาวสุภาภรณ์ เฉียบแหลม ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
576 นายสุพล อนามัย ผู้อำนวยการ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
577 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
578 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
579 นางสาวอมรรัตน์ อังกินันทน์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
580 นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์เหมือน ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
581 นายชานนท์ พิกุลทอง ธุรการ ร.ร.วัดโพธิ์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
582 นางสาวจิราพร ม่วงไหมทอง ธุรการ ร.ร.วัดเกาะแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
583 นางสาวพรทิพย์ วงศ์สินอุดม ธุรการ ร.ร.บ้านพี่เลี้ยง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
584 นางสาวอารีย์ นิศพันธ์ ธุรการ ร.ร.วัดท้ายตลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
585 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ ธุรการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
586 นางสาวณัชชา โสมขันเงิน ธุรการ ร.ร.วัดหนองไม้เหลือง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
587 นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ ครู ร.ร.วัดหนองหว้า คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
588 นางสาวปัทมาวดี ทองเทือก ธุรการ ร.ร.วัดหนองปรง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกคะแนน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
589 นายเอกลักษณ์ เทียนภู่ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
590 นายไชยา แฉ่งฉายา ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
591 นางสาววราภรณ์ แฉ่งฉายา ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
592 นางสาวเกสร เขียวอินทร์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
593 นางสวาด สินธ์แดง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
594 นางอัญชลี บุญสร้าง ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
595 นางปราณี เจียมอนิวรรต ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
596 นางสุกัญญา ลมูลศิลป์ ครู ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
597 นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
598 นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
599 นายสุรศักดิ์ สืบค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
600 นายสุพจน์ หมู่คุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
601 นายวชิระ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
602 นายวิรัตน์ วิบูลรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
603 นางสาวพัชรียา จารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
604 นายนิพนธ์ พวงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
605 นายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
606 นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
607 นายจำลอง นุ่มสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
608 นางสาวพัชรียา จารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
609 นายจเร ลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
610 นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
611 นายภูมิสิทธิ์ เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
612 นางสาวประเสริฐ นุ่มฉาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
613 นายปรีชา ฉัตรวชิระวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
614 นายสัณฐิติ โคพะลัง ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
615 นายณรงค์ศักดิ์ นาคนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
616 นายประวัติ สร้อยมาลี ช่างไม้โรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
617 นายบุญเลิศ โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
618 นายมนูญ เพ็ชรร่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
619 นายวัลลภ หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
620 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย )
621 นายกิตติสัณห์ น้ำทิพย์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย )
622 นายวัลลภ หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย )
623 นางนิรชา ป้านศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย )
624 นายนครินทร์ บัวหลวง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย )
625 นายสุชาติ ไกรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
626 นายวิรัช ขาวละเอียด ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
627 นายไวทจิตร ขลัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
628 นายสำราญ วารินศิริรักษ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
629 นายประกิจ วิเศษสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
630 นายประภาส ชำนิศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
631 นายทรงพล เปาริก ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
632 นายบรรจง บุญช่วยวงศ์ ครูโรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
633 นายชัยวัฒน์ ปานฉ่ำ ครูโรงเรียนวัดบางลำภู คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
634 นางภาสินี อยู่เย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
635 นายฐานะศักดิ์ กว้างขวาง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
636 นางอัญภรณ์ สืบค้า ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
637 นางนงนุช เพียรธรรม ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
638 นางชลธร สามศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
639 นางบุญยิ่ง ไกรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
640 นางสาวกาญจนา อยู่เย็น ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
641 นางสาวกชกร จินนุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
642 นางสาวจันทิมา กลั่นเกตุ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
643 นางสุดา วะชังเงิน ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
644 นางประภา บุนยงค์ ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
645 นางละเมียด ไทยแท้ ครูโรงเรียนวัดบางลำภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
646 นางกัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบางลำภู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
647 นางสาวอารีรัตน์ สกุลตันติโรจน์ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
648 นางสาวประภาวัลย์ จรกระจาย ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
649 นางสาวปริศนา สัชนะกุล ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
650 นางสาวณัฐริสา เกตุมั่งมี ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
651 นางสาววาสนา ธัญญานนท์ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
652 นายวีระ น้อยสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
653 นางสาวธัญพร อ่วมเครือ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
654 นางสาวอารยา เพิ่มชัย ครูโรงเรียนบ้านคลองมอญ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
655 นางจริยา บุญศิริ ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
656 นางรัชนก ดิษยบุตร ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
657 นางลัดดา น้อยพ่วง ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
658 นางสาวจิตตกานต์ พรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
659 นางสาวโสภา เที่ยวหาทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางลำภู คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
660 นางสาวมาริน ศาสตราวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
661 นางอัมพร แสงหัตถวัฒนา ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
662 นางจันทนา ชุติวิริยะนากุล ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
663 ร.ต.ต.เกชา ชื่นชม สภ.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
664 ด.ต.รพินทร์ สินเหลือ สภ.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
665 นายสุวัฒน์ พรหมสร อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
666 นายยุบ บุญมา อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
667 นายสินธนา แก้วมณี อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
668 นายสมชาติ จันทร์ปลอด อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
669 นายอิทธิกร สุทโน อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
670 นายเมธา สุทโน อปพร.ท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
671 นางสุภา พัฒนาธนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
672 นายประหยัด สงฆ์รักษ์ อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
673 นายสานิต หล่มวิสัย อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
674 นายสาโรจน์ พุ่มพฤษ์ อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
675 นายชาติชาย แก้วกัญญา อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
676 นายวันชนะ ทิมวัชร์ อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
677 น.ส.เพ็ญศรี ประสานภานุวัฒน์ อปพร.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
678 ส.ต.ต.มานพ ปานยิ้ม สภ.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
679 ด.ต.เกรียงไกร บุญธรรม สภ.บ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
680 อาสาสมัครตำรวจบ้าน นายเวียน มะลิวัลย์ ตำบลบางครก คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
681 อปพร.วิสุทธิ์ นิลนวล อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
682 อปพร.สมคิด เผ่าพันธ์ อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
683 อปพร.สุทธิชัย ภู่แสง อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
684 อปพร.ทักษพล ทักกุมาร อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
685 อปพร.ชูชัย ปัญจบุรี อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
686 นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
687 นายเอกรินทร์ พุทธพิพิศ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
688 นายเดชา ภูมิทัต ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
689 อปพร.ชูชัย ปัญจบุรี อำเภอบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
690 นางฐิติมา ปลอดโปร่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
691 นางสาวอรทัย เกตุเมือง เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
692 นางสาวซาเราะห์ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
693 นางสาวนุสรณ์ อารมย์สุข ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
694 นางสาวภควรรณ มาศกุล ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
695 นางสาวกิจจารณ์ สนใจ ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
696 นางทิพวรรณ เพชรประเสริฐ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
697 นางปวีณา คนคล่อง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
698 นางชญาดา รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
699 นายวิทยา อรุณพูลทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
700 นางสาวพลอยไพลิน พวงเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
701 นางสาวอารยา สงวนสุด ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
702 นางสาวพชร รวยเงิน ธุรการโรงเรียนวัดห้วยโรง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
703 นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มแช่ม ธุรการโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
704 นางสาวเรวดี บุญมีโชติ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
705 นางสาวอมรรัตน์ ชมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
706 นางสาวจิราพร ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
707 นางสาวบงกชรัตน์ ศิวิลัย ธุรการโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
708 นางสาวอุมาภรณ์ สุขศรี ธุรการโรงเรียนวัดดอนผิงแดด คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
709 นางสาวประเสริฐ นุ่มฉาว ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
710 นางทัศนีย์ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
711 นางสาววรวรรณ แผนประไพ ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
712 นางสาวเบญจมาภรณ์ เติมใส ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
713 นางสาวรักษิณา วชิรภูษิต ธุรการโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
714 นางสาวอรรถอร ปู่แตงอ่อน ธุรการโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
715 นายมนูญ เพ็ชรร่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
716 นายวัลลภ หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมิองไทร คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
717 นางสาวโสรยา บุญทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านเหมิองไทร คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
718 นายชัย ปักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
719 นางสาวยอดขวัญ น้อยมะหาไว ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
720 นายวันฉัตร เทียมเดช ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
721 นางสาวนิตยา คล้ายคลึง ธุรการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
722 นางสาวปุณยวีร์ ชูปานกลีบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
723 นางสาวศุภนิจ บุญมีโชติ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
724 นางพรสิน สุนทร ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
725 นางสาวนฤมล บัวงาม ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
726 นางสำเนียง วิบูลรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
727 นางวัชรินทร์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
728 นางพรพรรณ์ เปี้ยวน้อย ครูโรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
729 นางสำเนียง วิบูลรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
730 นางวัชรินทร์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
731 นางสาวธัญญรัตน์ ปิยะนุสรณ์ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
732 นางจุธามาส พราหมณ์แก้ว ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
733 นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
734 นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
735 นางสาวศิริพร อยู่มั่น ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
736 นางสาวไกรประภา อ่วมเครือ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
737 นางวิไล ปราณโสภณ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
738 นางสาวนรกมล โค้วไล้ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
739 นางสาวณัฐทินี เรืองทอง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
740 นางนภาพร ขันติจิตร ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
741 นางเพชรรัตน์ จีนกลั่น ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
742 นางฉัตรแก้ว หมื่นวิชิต ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
743 นางจิติมา โต๊ะทอง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
744 นางสาวสุมล สุวรรณสุข ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
745 นางสาวจิรารัตน์ เสียงเพราะ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
746 นางสาวธัญพร พุ่มทับทิม ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
747 นางมาลี หนูน้อย ครูโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
748 นางพเยาว์ ทรัพย์เกิด ครูโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
749 นางบุญชู เพ็ชรร่วง ครูโรงเรียนวัดอุตมิงค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
750 นางพิมพ์ชนก อุปไชย ครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
751 นางสุจินตนา แฉ่งฉายา ครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
752 นางสาวโสรยา บุญทองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
753 นางธวัลรัตน์ พรทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านสามแพรก คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
754 นางสาวศิรประภา ช้างนะ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
755 นางอัมพร แสงหัตถวัฒนา ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต)
756 นางปรียา โมสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
757 นางวีนา แก้วกองเงิน ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
758 นางชุลีพร อินทรกำแหง ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
759 นางอุษา จารุนิล ครูโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
760 นางสาวจรินทร์ ชัยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
761 นางสาวมนสิชา พุ่มแสวง ครูโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
762 นายประเสริฐ สังข์สายสิริกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
763 นางทัศนีย์ เกตุจงกล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
764 นางอัญชลี สารกุล ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
765 นางสาวนิธิวดี ธาตุทองคำ ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
766 นางกัญญมน คงเมือง ครูโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
767 นางสุนิสา โตแสง ครูโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
768 นายมนเทียร โตแสง ครูโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
769 นางสุรีรัตน์ พิมพ์ไทย ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
770 นางมาลินี โสดา ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
771 นางวันเพ็ญ นักรบ ครูโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
772 นางวรัญกร ร่มโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหอ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
773 นายอนุโรจน์ คุ้มเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
774 นางบุรินทร์ พฤทธิ์กำจร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
775 นางสาวกฤตาณัฐ รอดกลาง ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
776 นางสาวกมลชนก พวงมาลัย ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
777 นางสนทยาพร สุทธิวงศ์ ครูโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
778 นางอุบลรัตน์ โสมทัศน์ ครูโรงเรียนวัดบางทะลุ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
779 นางพรพรรณ เนตรอำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
780 นางสาววิสูตร ถมยา ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
781 นางสาวมาลินี เก่าเงิน ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
782 นางอุดมรัตน์ ม่วงคราม ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
783 นางละออง แสงภู ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
784 นางพนารัตน์ สีม่วง ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
785 นางสาววลัยภรณ์ สิงห์น้อย ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านแหลม)
786 นางราตรี นาคสุข ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
787 นางวิมล กันพร้อม ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
788 นางลาวัลย์ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
789 นางสาวสมพิศ นครครื้น ครูโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
790 นางจันทร์ยงค์ ปรีชากร ครูโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
791 นางสาวดาหวัน เล็กน้อย ครูโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
792 นางสาวปุญญะพัฒน์ ดะนัยวิเชียร ครูโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
793 นางสาวสอิ้ง ปานศิริ ครูโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
794 นางสุนิตรา ไชยนา ครูโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
795 นางสาวอัญชนา กลั่นประเสริฐ ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
796 นางปรียา สัญญขันธ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
797 นางสาวจงกล ชาติทอง ครูโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) คณะกรรมการรับรายงานตัว และตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
798 นายอนันต์ อุดมใหญ่ ครูโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
799 นายวีรชัย ปราโมทย์ ครูโรงเรียนวัดนอกปากทะเล คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
800 นางพิชยา เกิดผล ครูโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
801 นางสาววิลาวัณย์ เหมือนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบางขุนไทร คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
802 นายไพบูลย์ หงส์ทอง ครูโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
803 นายประเมิน หุ่นศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดไทรทอง คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
804 นายไพบูลย์ พันธสูตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
805 นายดิลก ทองคำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
806 นางสาวอารยา สงวนสุด ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
807 นางสาวพลอยไพลิน พวงเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ คณะกรรมการรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
808 นางเตือนใจ นาคนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
809 นางเตือนใจ นาคนคร ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
810 นางวิมล กันพร้อม ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
811 นางราตรี นาคสุข ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
812 นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
813 นางสาวพลอยไพลิน พวงเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
814 นายปรีชา ฉัตรวชิระวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่าแร้ง)
815 นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
816 นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
817 นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
818 นางสำราญ น้อยนาลุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
819 นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
820 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
821 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
822 นางฉัตรปวีน์ จิตรายศโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
823 นางเพ็ญพร บุญกอง ครูโรงเรียนวัดปากคลอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
824 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
825 นางอำภรรณ ใจแสน ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
826 นางสาวขวัญเรือน แสงหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
827 นางสำราญ น้อยนาลุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
828 นางพจนีย์ กระแสอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
829 นางสาวอุบล กาทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
830 นางสาวอรทัย บุญมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
831 นางจำเนียน อุประ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
832 นางศศิธร จันทร์ลาด ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
833 นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวน ครูโรงเรียนเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
834 นางแสงเดือน เกิดสดับ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
835 นางลมัย ทรัพย์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
836 นางแสงอรุณ กลิ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
837 นางสาวศิริรัตน์ เขี้ยวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
838 นางมาลี อยู่ทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
839 นางสาวพะเยา ทองสมนึก ครูโรงเรียนวัดตาลกง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
840 นางสาวสมประสงค์ เม่งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
841 นายชลอ อบแย้ม ครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
842 นายโกศล สว่างเพียร ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
843 นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
844 นางอารีย์ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
845 นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
846 นางสาวชมภู่ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
847 นางกชพรรณ สุขกันตะ ครูโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
848 นางสาวกัญจนพร หิ่นเก่า ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
849 นางสาวกิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
850 นางโสภาพรรณ เนียมหอม ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
851 นางสมศรี สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
852 นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
853 นางณัฐสุมณ ฉัตรศิริคุณากร ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
854 นางอุไร กัณฑภา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
855 นางบุษกร มีมาก ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
856 นางสาวจิตติมา เม่งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
857 นางพัชรา ตันบุญยศิริเดช ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
858 นางเอมอร กลิ่นประเสริฐ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
859 นางสาวมณทิรา นามทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
860 นางสาวมลทิรา แซ่เจีย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
861 นางเพียงใจ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
862 นายประสม ดวงสิน ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
863 นางนวรัตน์ คงอยู่ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
864 นางจันทร์แรม ตั้งธรรม ครูโรงเรียนวัดท่าขาม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
865 นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุพุฒ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
866 นายสมนึก ทองทา ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
867 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
868 นางกมลวรรณ คงวัฒนา ครูโรงเรียนชาวไร่ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
869 นายพันธ์เทพ สมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
870 นางสาวเรณู หนูเรือง ครูโรงเรียนร่องระกำ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
871 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
872 นายคมกริช สตารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
873 นางอารียา ลิ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
874 นายชาญชัย ปานตุ้น ครูโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
875 นายชัชวาลย์ โอบอ้อม ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
876 นางบุญตา พิมพ์ตะครอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
877 นางศรีรัตน์ ไพจิตร ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
878 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
879 นางสาวสราลี คงสี ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
880 นางจริยา ปลอดโปร่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองบ้วย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
881 นางสาวละเมียด คติมงคล ครูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
882 นางธนิดา ชาญศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบ้วย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
883 นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองโรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
884 นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
885 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
886 นางณัฐวรินทร ภูธรศิริชนิสรา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
887 นางสาวณัฐสริสา ภูธรศิริชนิสรา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
888 นางสาวศิริภรณ์ ทิมวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
889 นางสาวจิรนุช ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
890 นางสาวสุนันทา สินเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
891 นางสาวเปรมฤดี คำทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
892 นางสาวรัตนา นรชาติงาม ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
893 นางสาวอรนันท์ มูลมงคล ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
894 นางสาวอนุสรา พลายแดง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
895 นางสาวอารีย์ มะลิทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
896 นางกัลยา เชยชุ่ม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
897 นางสาวมัทนา จีนะพงษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
898 นางศิรินารถ ธนิกกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
899 นางประชุม เวชสว่าง ผู้ประกอบอาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
900 นางยุพยง จุราลัย ผู้ประกอบอาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
901 นางสาวเพ็ญนภา สายวงศ์ ผู้ประกอบอาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
902 นายชำนาญ เอี่ยมละออง ผู้ประกอบอาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
903 นายโพยม หิ่นเก่า นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
904 นางสาวจรินทร์ เสริมบุญ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
905 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
906 นายสมนึก ทองทา ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
907 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
908 นายวาที พูลนาค ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
909 นายชัชวาล โอบอ้อม ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
910 นายคมกริช สตารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
911 นายสรายุทธ์ อนันตศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
912 นายสาโรช สุวรรณช่าง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
913 นายโพยม หิ่นเก่า นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
914 นายประมวญ ยอดทอง นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
915 นายพินิจ คำฮ้อ นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
916 นายสุทธิ วงษ์เงิน นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
917 นายพินโย หิ่นเก่า นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
918 นายสง่า โล๊ะหนองลิ้น นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
919 นายประสม ดวงสิน ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
920 นายโกศล สว่างเพียร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
921 นางอัมพวัน วิสารทะ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
922 นายโกศล สว่างเพียร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
923 นางรัตนา เกิดรอด ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
924 นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
925 นางยุพิน บุญหลาย ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
926 นางสาวอพิชญา เขาเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
927 นางสาวศุขภัคอาภา ไพจิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
928 นายสาโรช สุวรรณช่าง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
929 นางสำราญ น้อยนาลุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
930 นายพินิจ คำฮ้อ นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
931 นายสุทธิ วงษ์เงิน นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
932 นายพินโย หิ่นเก่า นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
933 นายสง่า โล๊ะหนองลิ้น นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
934 นายประมวญ ยอดทอง นักการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
935 นางยุพิน บุญหลาย ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
936 นางรัตนา เกิดรอด ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
937 นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
938 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
939 นายชัยวัฒน์ พัฒนศักดิ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่าคอย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
940 นายสรายุทธ์ อนันตศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
941 นางสาวนันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
942 นางสาวสุชาดา สิงห์โต จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
943 นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกเช้า คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
944 นางสาววรรณวิมล อ่วมเนตร จนท.โรงเรียนบ้านเขาทะโมน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
945 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า จนท.โรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
946 นางสาวศิริพร อิ่มชื่น จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
947 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
948 นางสาวไพลิน อ่อนแสง จนท.ธุรการโรงเรียนวัดท่าคอยฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
949 นางสาวทัศนีย์ กัณฑบุตร ครูโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
950 นายชินวัตร เรืองอร่าม ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
951 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
952 นางยุพิน บุญหลาย ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
953 นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
954 นางรัตนา เกิดรอด ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.บ้านท่ายาง)
955 นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
956 นายเขมณัฏฐ์ จันทร์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
957 นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
958 นายสมศักดิ์ แตงอวบ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบ่อขม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
959 นางพรทิพย์ สว่างลาภ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
960 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
961 นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
962 นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
963 นางสาวโกศัย แสงพิมล ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
964 นายมนัส ปานนิล ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
965 นายสัมฤทธิ์ น้อมนอบ ครู ร.ร.บ้านวัง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
966 นางสมบูรณ์ สรรพอุดม ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
967 นางส้มลิ้ม สิทธิวิภัทร ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
968 นางสาวจิตรา ขวัญยืน ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
969 นางกาหลง ทิพไชย ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
970 นางพรทิพย์ บูรณารมย์ ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
971 นางเสาวรส จงอ่อน นักการภารโรง ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
972 นายพนม งามเดช ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
973 นายสมชาย องอาจ ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดเกาะแก้ว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
974 นายสุโรจน์ ป้านทอง ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
975 นางสาวโกศัย แสงพิมล ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
976 นายมนัส ปานนิล ครูโรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
977 นางสาวพรทิพย์ บูรณารมย์ ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
978 นายอำนาจ เบญจมณีวัฒน์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
979 นางกาหลง ทิพชัย ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
980 นางกฤษณา หัสรินทร์ ครู ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
981 นางละออง ลิ้มประเสริฐ ครู ร.ร.บ้านดอนนาลุ่ม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
982 นางส้มลิ้ม สิทธิวิภัทร ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
983 นางอัครมณี รามนัฏ ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
984 นางสาวจิตรา ขวัญยืน ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
985 นางสมยงค์ ขาวสะอาด ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
986 นายสุโรจน์ ป้านทอง ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
987 นางพัชรี อินทร์จันทร์ ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
988 นางระเบียบ เจริญเร็ว ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
989 นางพรทิพย์ บูรณารมย์ ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
990 นางสาวสุชาดา เบญจมณีวัฒน์ ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
991 นางอารี ปานนิล ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
992 นายมนัส ปานนิล ครู ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
993 นางสาวระเบียบ เจริญเร็ว ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
994 นางสาวพรทิพย์ บูรณารมย์ ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
995 นางเจริญ สว่างแวว ครูโรงเรียนวัดลัด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
996 นางสมบูรณ์ สรรพอุดม ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
997 นางวันเพ็ญ นิลงาม ครู ร.ร.วัดนาค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
998 นางรองทิพย์ ตังคะพิภพ ครู ร.ร.วัดนาค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
999 นางกาหลง ทิพไชย ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1000 นางส้มลิ้ม สิทธิวิภัทร ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1001 นางสาวสุชาดา เบญจมณีวัฒน์ ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1002 นางเสาวรส จงอ่อน นักการภารโรง ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1003 นายพนม งามเดช นักการภารโรง ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1004 นางสมร พิชยานุวรรต ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1005 นางกาหลง ทิพชัย ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1006 นายสมศักดิ์ แตงอวบ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบ่อขม กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1007 นายนรา วอทอง ครู ร.ร.วัดลัด กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1008 นายดำรัส แย้มดี ครู ร.ร.เทศบาล 3 (วัดพระทรง) กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1009 นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1010 นางสาวโกศัย แสงพิมล ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1011 นายสมศักดิ์ แตงอวบ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบ่อขม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1012 นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1013 นางพรทิพย์ สว่างลาภ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1014 นางสาวรินรส มีวาสนา จนท.ธุรการโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1015 นายณรงค์ศักดิ์ นาคนคร ครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1016 นายศราวุฒิ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและบันทึกคะแนนผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1017 นางสมร พิชยานุวรรต ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการรับรายงานผลและตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1018 นายกรกฤศ แหลมสุข ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการรับรายงานผลและตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1019 นางละออง ลิ้มประเสริฐ ครู ร.ร.บ้านดอนนาลุ่ม คณะกรรมการรับรายงานผลและตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1020 นางกฤษณา หัสรินทร์ ครู ร.ร.วัดลัด คณะกรรมการรับรายงานผลและตรวจสอบผลคะแนน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1021 นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด ธุรการ ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1022 นางสาวพรทิพย์ บูรณารมย์ ครู ร.ร.วัดปากอ่าว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผล กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดปากอ่าว)
1023 นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
1024 นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระศิลปะ
1025 นายอุดม อยู่ชมบุญ รอง ผอ.ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1026 นายไตรรงค์ อนันต์นิติเวทย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1027 นายยิ่งกมล นาคะเวช ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสมุทรธาราม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1028 นางสาวชลิตตา เชื้อนิล รอง ผอ. ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1029 นายวิโรจน์ บุญดี รอง ผอ. ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1030 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1031 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบางกุฬา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1032 นายอุดม อยู่ชมบุญ รอง ผอ.ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1033 นายสามารถ แสงกระจ่าง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1034 นายแสง งามพักตร์ นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1035 นายอยู่ สาดเสงี่ยม นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1036 นายวิญญู ปิ่นเศียร นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1037 นายธานินทร์ แหยมสกุล นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1038 นายสำเริง สว่างจิตร์ นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1039 นายนิรัตศัย มีมาก นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1040 นายวิโรจน์ บุญดี รอง ผอ.ร.ร. วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1041 นางสาวอมร พวงเจริญ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1042 นายชาติชาย ม้ายอุเทศ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1043 นายวันฉัตร ประภาจิตร์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1044 นายประธาน ทองคล้ำ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1045 นายวิโรจน์ บุญดี รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1046 นางสาวพัชรา แพทย์พันธ์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1047 นางฐิติพร สุนทร ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1048 นางสาวธัญวรัตม์ นิลมณี ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1049 นายดุสิต ศรีวชิโรภาส ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1050 นางสาวลักษิกา เรือนอิน ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1051 นายวิลาศ แก้วอินทร ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1052 นางสาววารุณี มุขรัตน์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1053 นางสาวสมศรี ระกุล ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1054 นางสาวนิดารัตน์ สุขเกิน ครู ร.ร.วัดดอนดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1055 นางจิดาภา ใจห้าว ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1056 นางสาวธัญชนก สังข์พุก ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1057 นางฉลวย แย้มอุทัย ครู ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1058 นางอภิญญา โฉมอ่อน ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1059 นางสุปันนา งิ้วทอง ครู ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1060 นางสาวนันทนา เอี่ยมภูมิ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1061 นางอมรา สุขโข ครู ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1062 นางสาวพัชญ์ ประทุมมา ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1063 นางศุภาวรรณ ปิ่นทอง ครู ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1064 นางสาวปณิสรา รัตนทรัพย์ศิริ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1065 นางสุภาพร จำเนียรกุล ครู ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1066 นางอารยา ภักดีโสภณ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1067 นางจามรี ศรีสุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1068 นางสาวกันยรัตน์ ชูชื่น ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1069 นางชูชีพ เรืองสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1070 นางสาวภาวนา ตัณฑะเตมีย์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1071 นางสาวสุกัญญา ภุมรา ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1072 นางสาวกานดา วัชโรบล ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1073 นางสาวเครือ ลานอิ่ม ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1074 นางสาวลักคณา พราทิตย์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1075 นางสาวปราณี สุขสว่าง ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1076 นางสาวพัทธนิตย์ คุ้มครอง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1077 นางประยงค์ สะอาดเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านอ่างศิลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1078 นางพิมพร วงค์เวียง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1079 นางสาวเกษร ทับทิมดี ครู ร.ร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1080 นางสาวปทุมทรรฏฐ์ พงษ์พันธุ์ทอง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1081 นางสาวอุทุมพร วงศ์สุวรรณ ครู ร.ร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1082 นางสาววรรณา ขาวนวล ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1083 นางณฐพร เกรอด ครู ร.ร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1084 นางสาวกิติยา พ่วงสุข ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1085 นางวรรณา อังคสุทธิพงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1086 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นพราหมณ์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1087 นางสาวสำราญ กลิ่นเมือง ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1088 นางสาวอรทัย สุวรรณเลิศ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1089 นางศิริรัตน์ พันหลิ่ง ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1090 นางสาวมยุรา ฉ่ำมะนา ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1091 นางพัชรา เหมกุล ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1092 นางสาวอรนิชชา แต้มทอง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1093 นางเบญจมาพร แสงอินทร์ ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1094 นางสาวบุญเลี่ยม ซำคง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1095 นางวรรณา อินทร์มี ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1096 นางสาววาสนา มะลิลา ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1097 นางสมหมาย เลื่อนแป้น ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1098 นางสาววิจิตรา แค้มวงศ์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1099 นางอุบล บุญชู ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1100 นายยิ่งกมล นาคะเวช ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสมุทรธาราม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1101 นางสาวอมร พวงเจริญ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1102 นางดรุณี สุนนานนท์ ธุรการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1103 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ ธุรการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1104 นายสามารถ แสงกระจ่าง ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1105 นายวันฉัตร ประภาจิตร์ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1106 นายแสง งามพักตร์ นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1107 นายอยู่ สาดเสงี่ยม นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1108 นายวิญญู ปิ่นเศียร นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1109 นายธานินทร์ แหยมสกุล นักการภารโรง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1110 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1111 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบางกุฬา คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1112 นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ ครู ร.ร.วัดหนองหว้า คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1113 นางสาวณัชชา โสมขันเงิน ธุรการ ร.ร.บ้านบ่อโพง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1114 นางสาวจิราพร ม่วงไหมทอง ธุรการ ร.ร.วัดเกาะแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1115 นางสาวพรทิพย์ วงศ์อุดมสิน ธุรการ ร.ร.บ้านพี่เลี้ยง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1116 นางสาวอารีย์ นิศพันธ์ ธุรการ ร.ร.วัดท้ายตลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1117 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ ธุรการ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1118 นายมีเชาว์ เอี่ยมจินดา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1119 นางสาวชลิตตา เชื้อนิล รอง ผอ.ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1120 นางวันเพ็ญ นามบุญลือ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1121 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ ครู ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) (ศูนย์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย)
1122 นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1123 นายสุรพล ทิมแท้ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1124 นายประวิทย์ นิลงาม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1125 นายประทุม ปานสวย ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1126 นายสมกิต บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1127 นายสหชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านพุพลู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1128 นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1129 นายโอภาส วงศ์เวช ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1130 นายเสถียรพงศ์ ทุมนาหาด ครู ร.ร.บ้านปากรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1131 นายอำนวย อินทร์จันทร์ ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1132 นายศุภชัย ผลเจริญ ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1133 นายสุชาญ น้อยนุช ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1134 นายสมชาย เมฆสว่าง ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1135 นายอินทร ทองสมนึก ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1136 นายวีระพล พลเดช ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1137 นายพิทยา อินทร์มี ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1138 นายสุรพล ทิมแท้ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1139 นางเนินศรี ปานสวย ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1140 นางอารีย์ ราตรี ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1141 นางสิรินรัตน์ เสนาะน้อย ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1142 นางพวงพิน เผือกประคอง ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1143 นายประทุม ปานสวย ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1144 นางวีณา ถึงโภค ครู ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1145 นางกานดา คงเจริญ ครู ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1146 นางครองสิน วรรธนะภูติ ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1147 นางบัวบาน พลเดช ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1148 นางงามพิศ แจ้งเรือง ครู ร.ร.บ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1149 นางสาวเปรมทิพย์ สะอาดเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1150 นางสาวพวงเพชร วงศ์เวช ครู ร.ร.บ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1151 นางสาวเฉลียว บัวชู ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1152 นางคำพี เจ๊กภู่ ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1153 นายสมกิต บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1154 นางลัดดาวรรณ จำนงบุตร ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1155 นางเพ็ญศรี ตู้ประดับ ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1156 นางสุนันทา เอี้ยนมี ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1157 นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1158 นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการจัดการจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1159 นายชาคริต รำทะแย นักการ ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการจัดการจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1160 นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1161 นายสหชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1162 นายประสาร โพธิ์พูนศักดิ์ ครู ร.ร.วัดหนองหว้า คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1163 นางธิมาพร พูลศักดิ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1164 นางจารุณี แฝงสีคำ ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1165 นางสาวฐิติมา ทองเกลา ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1166 นางมินตรา โพธิ์ทอง ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1167 นางสาวจุฑามาศ อำพันทอง ธุรการ ร.ร.หาดเจ้าสำราญ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1168 นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ ธุรการ ร.ร.บ้านบางแก้ว คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1169 นางสาวนิตยา คล้ายคลึง จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านดอนมะขาม คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1170 นางสาววิไลลักษณ์ สุขโต จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านคลองมอญ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1171 นางสาวนิตยา ทรัพย์เกิด จนท.ธุรการ ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1172 นางปิยาภรณ์ บุตรเนตร ครู ร.ร.วัดสิงห์ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1173 นางพิสมัย ทองไสว ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1174 นางวณิชยา เดชกล้าหาญ ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1175 นางสุวารี ช่อผกา ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) (ศูนย์ วัดใหญ่สุวรรณาราม)
1176 นายอรุณ สมานมิตร ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1177 นางยุพิน ศิริเรือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1178 นายอเนก กลิ่นฟุ้ง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1179 นางวีริน หอมหวล ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโรงเข้ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1180 นายสมชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1181 นายอรุณ สมานมิตร ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1182 นายสมพนธ์ พิกุลทอง ครู ร.ร.วัดเจริญศรีมณีผล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1183 นายบุญทิ้ง โพธิ์ทอง ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1184 นายสนิท นุชชมภู ช่างครุภัณฑ์ 3 ร.ร.วัดเจริญศรีมณีผล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1185 นายอำนวย แหยมสกุล ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1186 นายสัมฤทธิ์ บัวประคอง พนักงานพิมพ์ดีด 2 ร.ร.วัดเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1187 นายประยูร ไหมดี ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.วังตะโก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1188 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์เกิด ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1189 นายยุพิน ศิริเรือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1190 นางสาวกมลวรรณ อ่อนนุ่ม ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1191 นางวาสนา ทองเพชร ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1192 นายจุลพิชญ์ สรรพอุดม ครู ร.ร.มิตรภาพที่ 34 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1193 นายวีริน หอมหวล ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโรงเข้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1194 นางยุพาพักตร์ นาวิกบุตร ครู ร.ร.วัดโรงเข้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1195 นางนงเยาว์ ทีฆกุล ครู ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1196 นางสาวศกลวรรณ สังข์สุข ครู ร.ร.วัดหนองควง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1197 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์เกิด ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1198 นางจำเนียร ดวงเดช ครู ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1199 นางเมตตา เติมเกาะ ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1200 นางมุกดา เคลือบสุวรรณ ครู ร.ร.วัดใหม่ท่าศิริ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1201 นางเพียงแข พงษ์เผือก ครู ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1202 นางกรรณิกา จันทร์ตรา ครู ร.ร.วัดโรงเข้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1203 นางจุราพร อาริยะ ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1204 นางบุญเตือน ถนอมรัตน์ ครู ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1205 นายธงชัย แสงอยู่ ครู ร.ร.วัดหนองควง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1206 นางยุพิน หาดทวายกาญจน์ ครู ร.ร.วัดเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1207 นางจันทนา พร้อมพงศา ครู ร.ร.วัดเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1208 นางสาวกาญจนา โตกลึง ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดเขมาภิรัติการามฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1209 นางสาวขวัญเรือน อยู่สุข ครู ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1210 นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล ครู ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1211 นายสมพนธ์ พิกุลทอง ครู ร.ร.วัดเจริญศรีมณีผล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1212 นางวาสนา ทองเพชร ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1213 นางพรเพ็ญ มนัสพาสน์เกษม ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1214 นายสมชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านจะโปรง คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1215 นางยุพิน ศิริเรือง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบันไดทอง คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1216 นางสาวยุธารัตน์ สังข์สน ครู ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1217 นายจลพิชญ์ สรรพอุดม ครู ร.ร.บ้านท่าตะคร้อฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1218 นายบุญทิ้ง โพธิ์ทอง ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1219 นายสนิท นุชชมภู ช่างครุภัณฑ์ 3 ร.ร.วัดเจริญศรีมณีผล คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1220 นายประยูร ไหมดี ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.วังตะโก คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1221 นายสัมฤทธิ์ บัวประคอง พนักงานพิมพ์ดีด 3 ร.ร.วัดเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1222 นายอำนวย แหยมสกุล ช่างไม้ 3 ร.ร.วัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1223 นางประเทือง น้อยภาษี นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1224 นางสาวยุพิน ทับสี นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1225 นางธีระรัตน์ พันธ์เผือก พยาบาลวิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1226 นายอรุณ สมานมิตร ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1227 นายอเนก กลิ่นฟุ้ง ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเวียงคอย คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1228 นายประสาน โพธิ์พูนศักดิ์ ครู ร.ร.วัดหนองหว้า คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1229 นางสาวประณิฎา สะอาดเอี่ยม จนท.ธุรการ ร.ร.วัดมณีเลื่อน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1230 นางสาวโสภิดา ทองเฟือง จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1231 นางสาวดารณี ปักษา จนท.ธุรการ ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1232 นายวสรรณ์ เพชรวิวรรธน์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเขมาภิรัติการาม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1233 นางวาสนา ทองเพชร ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1234 นางพรเพ็ญ มนัสพาสน์เกษม ครู ร.ร.วัดทองนพคุณ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) (ศูนย์ โรงเรียนวัดทองนพคุณ)
1235 นายพิศิษฐ์ แม้นเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1236 นายวิทยา วิบูลย์รังสรรค์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1237 นางสาวจิระนันท์ หอมเย็น ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1238 นายพิสิษฐ์ แม้นเขียน ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1239 นายวิทยา วิบูลรังสรรค์ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1240 นางสาวจิระนันท์ หอมเย็น กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1241 นางอังคณา เลิศล้ำ กรรมการและเลขานุการ/ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1242 นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล กรรมการและเลขานุการ/ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1243 นายวิทยา วิบูลรังสรรค์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1244 นายสิทธิกร เลิศปรีดากร ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1245 นางทิพมนต์ มีหกวงศ์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1246 นางเสาวลักษณ์ เลิศปรีดากร ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1247 นางเรืองไร แย้มสำราญ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1248 นางบุญประเสริฐ บุนนาค ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1249 นางพรรณวษา โกศลนิรัติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1250 นางสาวพรรณชื่น สว่างแวว ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1251 นางทิพวรรณ นำเจริญ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1252 นายวิทยา วิบูลรังสรรค์ ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1253 นายสิทธิกร เลิศปรีดากร กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1254 นางทิพมนต์ มีหกวงศ์ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1255 นางเสาวลักษณ์ เลิศปรีดากร กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1256 นางเรืองไร แย้มสำราญ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1257 นางบุญประเสริฐ บุนนาค กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1258 นางพรรณวษา โกศลนิรัติวงศ์ กรรมการ/ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1259 นางสาวพรรณชื่น สว่างแวว กรรมการ/ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1260 นางทิพวรรณ นำเจริญ กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1261 นางสุมาลี สายสงวน ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1262 นางมยุรี นุชน้อย ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1263 นางสาวจิระนันท์ หอมเย็น ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1264 นางสุมาลี สวยสงวน ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1265 นางสาวมยุรี นุชน้อย กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1266 นางสาวจิระนันท์ หอมเย็น กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1267 นางสุมาลี ลิ้มเจริญ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1268 นางทิพวรรณ นำเจริญ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1269 นางสาวประทิน แตรสังข์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1270 นางสาวนิภา มหาทำนุโชค ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1271 นางสาวพรพิมล จั่นเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1272 นางอารีนาถ สุขเกิด ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1273 นางสุมาลี ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1274 นางทิพวรรณ นำเจริญ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1275 นางสาวประทิน แตรสังข์ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1276 นางสาวนิภา มหาทำนุโชค กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1277 นางสาวพรพิมล จั่นเพ็ชร กรรมการ/ครูเทศบาลฯ โรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1278 นางอารีนาถ สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1279 นายอนุศาสน์ ผลห้า ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1280 นางวริษรา เหล่ารอด ครูเทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1281 นางสาวนิรมล วิชัยวัฒนะ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1282 นายประทีป เจ้ยเปลี่ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุตมิงค์ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1283 นายสังวร สีม่วง ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1284 นางวรรณวิมล พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1285 นางสมพร แม้นเขียน ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1286 นายประทีป เจ้ยเปลี่ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุตมิงค์/ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1287 นายอนุศาสน์ ผลห้า กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1288 นางสาวนิรมล วิชัยวัฒนะ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1289 นางวริษรา เหล่ารอด กรรมการ/ครูเทศบาลฯ โรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1290 นายสังวร สีม่วง กรรมการ/ครูโรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1291 นางวรรณวิมล พุ่มพวง กรรมการ/ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1292 นางสมพร แม้นเขียน กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1293 นายสิทธิกร เลิศปรีดากร ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1294 นายชนะชัย บุญกูล ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1295 นายมาโนชน์ บุตรฉุย เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1296 นายทองทศ มะเรืองศรี เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1297 นายสานิต หล่มนิสัย เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1298 นายประหยัด สงรักษ์ เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1299 นายสุนิวัฒน์ แท่นมณี เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1300 นายคณิต กรรณเทพ เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1301 นายสาโรจน์ พุ่มพฤษ เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1302 นายสิทธิกร เลิศปรีดากร ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1303 นายชนะชัย บุญกูล กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1304 นายมาโนชน์ บุตรฉุย กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1305 นายทองทศ มะเรืองศรี กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1306 นายสานิต หล่มนิสัย กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1307 นายประหยัด สงฆ์รักษ์ กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1308 นายสุนิวัฒน์ แท่นมณี กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1309 นายคณิต กรรณเทพ กรรมการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1310 นายสาโรจน์ พุ่มพฤษ กรรมการและเลขานุการ/อปพร. เทศบาลบ้านแหลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1311 นางอัมพร กอวัฒนาวรานนท์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1312 นางสาวจำรัส สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1313 นางสุรีย์ ไทยประดิษฐ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1314 นางอัมพร กอวัฒนาวรานนท์ ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1315 นางสาวจำรัส สุขประเสริฐ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1316 นางสุรีย์ ไทยประดิษฐ กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1317 นางสาวกุลนันทร์ หนองมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1318 นายพิทยพันธ์ พวงเดช ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1319 นางสาวขวัญนภา จงดี ครูโรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1320 นางสาวรินรส มีวาสนา ธุรการ โรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1321 นางทิพมนต์ มีหกวงศ์ ครู ร.ร.วัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1322 นางเสาวลักษณ์ เลิศปรีดากร ครู ร.ร.วัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1323 นางมยุรี นุชน้อย ครู ร.ร.วัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1324 นางบุญประเสริฐ บุนนาค ครู โรงเรียนวัดต้นสน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1325 นายพิสิษฐ์ แม้นเขียน ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1326 นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล กรรมการ/ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1327 นางอังคณา เลิศล้ำ กรรมการ/ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1328 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณ กรรมการ/ครูโรงเรียนบ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1329 นางทิพมนต์ มีหกวงศ์ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1330 นางเสาวลักษณ์ เลิศปรีดากร กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1331 นางสาวมยุรี นุชน้อย กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1332 นางบุญประเสริฐ บุนนาค กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1333 นายพิทยพันธ์ พวงเดช กรรมการ/ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1334 นางสาวขวัญนภา จงดี กรรมการ/ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1335 นางสาวกุลนันทร์ หนองมีทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1336 นางศุภฤกษ์ พิมพามา ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1337 นายวิทยา วิบูลรังสรรค์ ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1338 นางเรืองไร แย้มสำราญ ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1339 นางศุภฤกษ์ พิมพามา ประธานกรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1340 นายวิทยา วิบูลรังสรรค์ กรรมการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1341 นางเรืองไร แย้มสำราญ กรรมการและเลขานุการ/ครูโรงเรียนวัดต้นสนฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดต้นสน)
1342 นายเวียงชัย นิลดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1343 นางสาวบุญตา ทองแท่ง นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1344 นางศศิธร สุเมรุไหว นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1345 นายวชิรินทร์ เฟื่องฟุ้ง พนักงานขับรถยนต์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1346 นายอรัญ พหุพันธุ์ ช่างปูน สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1347 นางสาวศิริพร ทิมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1348 นางสาวพนิตนันท์ เกศีนิลพรรณ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1349 นางหยาดฝน ศรีประสาท นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1350 นางกรุณา บุญประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1351 นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1352 นางสุดาพร นามเดช ครูโรงเรียนบ้านพุพลู คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1353 นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อโพง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1354 นางสาวอัจฉรา วิโนทกะ ครูโรงเรียนวัดห้วยโรง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1355 นางสาวธัญธิดา ตู้ประดับ ครูโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1356 นางสาวจุฑามาศ สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1357 นางสาวกิตติวรรณ จ่าราช ครูโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1358 นางมุกดา เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการรงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1359 นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรี เขต1 กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1360 นายสมพร โป๊ะเงิน ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1361 นางมุกดา เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1362 นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1363 นางสาวฐิติกา เพชรสวน ธุรการ สพป. เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1364 นางสาวกมลวรรณ เขียวไสว ธุรการ สพป. เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1365 นางอภิรดา เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1366 นางโกสุมภ์ ทองยอดปราสาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1367 นางอรอนงค์ สำแดงเดช เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1368 นางสาวนภัสกร น่วมมะโน นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1)
1369 นางอารี ศรีสม ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1370 นางอำพัน แสงจันทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1371 นางสายหยุด คงรัศมี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1372 นางสาวปฏิญญา บุญเลิศ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1373 นางกานดา สร้อยสัมพันธ์ นักการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1374 นางสาวยุพิน ศิลาอ่อน นักการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1375 นายสัญญา เกตุเมือง นักการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1376 นายปัญญา บุตรเนียม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1377 นางอพันธิยา พัชรวีระรัชต์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1378 นางสาวกาญจนา เดชศิริ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1379 นางนันทยา ดังก้อง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1380 นางสาววันเพ็ญ จงศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1381 นางสาวธัญญา เขียวแจ่ม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1382 นางฐิติมา สุขอร่าม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1383 นางสาวอรพรรณ บัวมณี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1384 นางสาวดวงดี ศรีสม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1385 นางสาว สิริพร หอมดี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1386 นางพนิดา ไพโรจน์เพชรายุทธ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1387 นางอารีย์ มูลจั่น ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1388 นางสาวพรนภา บัวมณี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1389 นางสุนันท์ ศิริวงษ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1390 นางสร้อยทิพย์ ทองอุ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1391 นายสมเกียรติ โลหะปิยะพันธ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1392 นายสพลดนัย เพชรลูกอินทร์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1393 นายณัฐวุฒิ เรืองนรา นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1394 นายจักรี จันทร์เจ้า นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1395 นายเศรษฐศักดิ์ หยกสุริยันต์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1396 นายมารุต พินสำราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1397 นางสาวเกษร สังฆารักษ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1398 นางณัฐินี ม่วงแสง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1399 นางมณีรัตน์ เกตุสุวรรณ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1400 นางเฟื่องฉัตร สุขโต ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1401 นางสาวปัทมาวดี ทองเทือก ธุรการโรงเรียนวัดหนองปรง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1402 นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มแช่ม ธุรการโรงเรียนวัดเขาตะเครา คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1403 นางสาวสุภาวดี คงกำไร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1404 นางนันทยา ดังก้อง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1405 นางสาวกฤษณา สิงโตแก้ว ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1406 นางฐิติมา สุขอร่าม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1407 นางระวีวรรณ อยู่สำราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1408 นางเบญจวรรณ บุญประกอบพร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
1409 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1410 นายวสรรณ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1411 นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1412 นายสมจิตร มีวาสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1413 นายสุรพล เข็มเพชร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1414 นายนพดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1415 นายสุทัศน์ ทวีชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1416 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1417 นางอารมณ์ ทองไทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1418 นางสาวกิตติกา หอมตลบ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1419 นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1420 นายรณชัย คงสกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1421 นายอาคม สมเคราะห์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1422 นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1423 นางสาวทัศวรรณ ทิมทวีป ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1424 นางสาวปิยฉัตร อ่ำกลัด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1425 นางสาวศรัญญา แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1426 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1427 นางสาวกัตติกา หอมตลบ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1428 นางสาวศิริเพชร โกฏ์วิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1429 นายพานิช ชุนหภัทรกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1430 นายนพดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1431 นางอรพิน อริยเกรียงไกร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1432 นางสาวนุชจรินทร์ การะเกตุ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1433 นางสาวนิภาพร วอแพง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1434 นายสุรพล เข็มเพชร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1435 นายประยุทธ์ ใจสว่าง นักการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1436 นายอารีย์ ตั้งเลิก นักการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1437 นายวุฒิ อุบลน้อย นักการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1438 นางสาววรรณี เตียวนากูล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1439 นางสาวอุษณี ศรีสุขใส เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1440 นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1441 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1442 นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1443 นางสาวอภันตรี ประหยัดทรัพย์ ครูธุรการโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1444 นางสาวปาริฉัตร ไทยเวียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1445 นางสาวพีชาณิกา ชื่นล้วน ครูธุรการโรงเรียนวังตะโก คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1446 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1447 นางวชิรา เดชสำราญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1448 นางอรวรรณ หนูแท้ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1449 นางสาวณัฐรดา แดงแสง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) (ศูนย์ รร.เบญจมเทพอุทิศฯ)
1450 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1451 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1452 นางกมลวรรณ เกียร์ซ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1453 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1454 นางเบญจมาศ คุปตะวินทุ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1455 นางสาวเบญญาภา คชพงษ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1456 นางเสารส บุพรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1457 นางวินนา ชูลส์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1458 นางสัญห์พิชชา ชวนสำราญ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1459 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1460 นายธงชัย คุปตะวินทุ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1461 นายณัฐพงษ์ กันภัย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1462 นายวสันต์ สังข์ดี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1463 นายทำนุ ปัตพี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1464 นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1465 นางสุธีรา ชาติสิริพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1466 นางสาวสุชดา บัวงาม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1467 นายศิริชัย เนียมศิริ ยามรักษาการณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1468 นายสุชาติ บัวคลี่ ยามรักษาการณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1469 นายสำราญ บริบูรณ์ ยามรักษาการณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1470 นายพิษณุ สุสุทธิ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1471 นางวชิรา อมรมิตร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1472 Mr. Paul R Salve ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการปฐมพยาบาล กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1473 นายธัญญะ มะลิขาว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1474 นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1475 นางสาวกฤษณา พรายมี ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1476 นายเชาวลิต ทองคล้ำ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1477 นายนิคม ศรีวิโรจน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1478 นายธนิต อุ่นมั่น ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนยาง คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1479 นางสาวพีชาณิกา ชื่นล้วน ธุรการโรงเรียนวังตะโก คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1480 นางสาววิไลรักษ์ สุขโต ธุรการโรงเรียนบ้านคลองมอญ คณะกรรมการรับรายงานผล ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1481 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1482 นางสาวนิรมล เรืองงาม พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1483 นางศรัญญา เดชมาก พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1484 นางสาวบัวผัน ทัศนา พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1485 นางสาวพรศิริ อำนาจศิริเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1486 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (ศูนย์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1487 นางงามเพ็ญ พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1488 นางสาวสมคิด เพียรธรรม ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1489 นางสาวบุญมั่น พันธุ์ดี ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1490 นายกิตติพงศ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1491 นายนครินทร์ บัวหลวง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1492 นางวิไลวรรณ พงศ์พันธุ์ ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1493 นางสาวอธิชา จำปาเงิน ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1494 นายสุนทร เกตุสุวรรณ นักการภารโรง โรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1495 นายบุญส่ง ศรีไชย นักการภารโรง โรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1496 นายพินิจศักดิ์ แสงทอง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1497 นางสาวศิริกัญญา สกุลมีสมบัติ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1498 นายประยูร วันดี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1499 นายนครินทร์ บัวทอง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1500 นางภาสินี อยู่เย็น ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1501 นายฐานะศักดิ์ กว้างขวาง ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1502 นายฉัตรไชย นาสถิต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1503 นายพร นาคอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1504 นายสำรวย เจริญริบ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1505 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1506 นางสาววริฏฐา จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1507 นางสาวววิรารัตน์ รอดยิ้ม ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1508 นางสาวปัทมา แตงอวบ ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1509 นางไพรินทร์ ชินทะเล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1510 นายกฤษฎา ยังอยู่ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1511 นางสาวนภัสสร ดิษฐ์ลำดับ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1512 นางสาวอารีรัตน์ สกุลตันติโรจน ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1513 นางสาวประภาวัลย์ จรกระจาย ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1514 นางสาวปริศนา สัชนะกุล ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย)
1515 นางสาวพรรณี ทองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1516 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1517 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1518 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1519 นางสาวธนาพร ศรีภักดี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1520 นางสาววัฒนาพร เจนไพศาล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1521 นางสุภาวดี ยาวไธสง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1522 นางพวงดาว บัวหลวง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1523 นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1524 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1525 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1526 นางสาวิตรี แก้วโกสุม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1527 นางเกศสุดา ปงลังกา ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์ ) (รร.พรหมานุสรณ์ ฯ)
1528 นางสาวพิสมัย จั่นเพชร ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1529 นางสมพร แม้นเขียน ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1530 นางสาวสุพัทรา มีพูล ครูโรงเรียนวัดในกลาง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)
1531 นางสาววรางคณา ตันไทย ครูโรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ศูนย์ ร.ร.วัดในกลาง)