ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 32 5 5 1 42
2 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 30 8 5 3 43
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 29 6 0 0 35
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ 29 5 3 1 37
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 28 4 1 0 33
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 26 16 5 3 47
7 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 22 3 6 4 31
8 ระยองปัญญานุกูล 21 7 3 1 31
9 เพชรบุรีปัญญานุกูล 20 7 2 1 29
10 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 20 3 4 1 27
11 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 19 9 5 4 33
12 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 18 3 3 0 24
13 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 17 11 4 5 32
14 ลพบุรีปัญญานุกูล 14 9 5 2 28
15 กาญจนาภิเษกสมโภช 13 2 1 0 16
16 ประชาบดี 8 2 2 0 12
17 ปัญญาวุฒิกร 3 1 1 0 5
18 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0 0
19 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0
20 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 0 0 0 0 0
21 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 0 0 0 0 0
รวม 349 101 55 26 531