ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 14 8 7 29 28 4 1 0 33
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 11 7 1 19 18 3 3 0 24
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 10 9 6 25 29 6 0 0 35
4 โสตศึกษาเทพรัตน์ 7 12 5 24 29 5 3 1 37
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 7 2 6 15 26 16 5 3 47
6 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 6 3 2 11 30 8 5 3 43
7 กาญจนาภิเษกสมโภช 6 2 3 11 13 2 1 0 16
8 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 6 0 3 9 17 11 4 5 32
9 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 4 4 11 19 32 5 5 1 42
10 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 4 4 3 11 19 9 5 4 33
11 เพชรบุรีปัญญานุกูล 3 4 6 13 20 7 2 1 29
12 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 2 4 9 15 22 3 6 4 31
13 ระยองปัญญานุกูล 1 7 7 15 21 7 3 1 31
14 ประชาบดี 1 2 1 4 8 2 2 0 12
15 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 5 4 9 20 3 4 1 27
16 ลพบุรีปัญญานุกูล 0 4 4 8 14 9 5 2 28
17 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0 3 1 1 0 5
18 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 82 77 78 237 349 101 55 26 505