ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation
วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสโรงเรียนรหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2557

คำชี้แจง
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว


.:  ดูเอกสารฉบับเต็มได้ คลิกที่นี่  :.

 
 

   เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์เกียรติบัตร จึงขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสิน จากเว็บไซต์ 
สพป.    http://central63.sillapa.net/sp-center  
สพม.    http://central63.sillapa.net/sm-center
          หากไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือแจ้งการขอแก้ไขตามแบบที่แนบและนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทราบ หรือส่งทางอีเมล์ 
sill63.central@gmail.com   ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 และจะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับรางวัลชนะเลิศ เจ้าภาพจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม

  หนังสือแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสินการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
 แบบแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน

 
 


แจ้งประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556

 
 


แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
 เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพป.)
 แผนผังสถานที่จอดรถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ กิจกรรมเครื่องบินพลังยางทั้งประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)และบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 (สพม.)
หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม. 
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
การแข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"

 
 

   กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม 
[หนังสือแจ้งประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คลิกที่นี่]
[รายชื่อกิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 0-3 ทีม ของ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่ ]

 
 

  การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู [หนังสือแจ้งประกาศ]      [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู
1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4)
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียน
ที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 

 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่ 

 
 

.:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.


ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและตะวันออก  ครั้งที่63

 
 


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพป.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพม.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (การศึกษาพิเศษ)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (Obec Award)

 
 

   แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ภาคกลางและภาคตะวันออก

1.  เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.  เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6     ธันวาคม 2556
3.  คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน       7-10 ธันวาคม 2556
4.  โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.  แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

 
      เปิดรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออกของ สพม. ทุกกิจกรรม
           
สำหรับการสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จะเปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น  โดยขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถคลิกเข้าเว็บสมัครกรรมการตัดสินได้ ที่นี่
 
 

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
เพิ่มเติม!!! (3 ตุลาคม 2556)
ตารางกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  สนามแข่งขันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
เพิ่มเติม !!! (3 ตุลาคม 2556)
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
*************************************
ด่วน!!! แก้ไขตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ สพป. : 24 กันยายน 2556

ขอแก้ไขตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ สพป.  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

 
 

รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

....................................................

สำหรับผู้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผลของระดับเขต
ให้ทางโรงเรียน หรือศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในเบื้องต้น
หมายเหตุ : ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน ครู กรรมการ ระบบบัตรประจำตัว และเกียรติบัตรให้ติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในแต่ละเขต ซึ่งสามารถดูได้ตามรายชื่อที่อยู่ด้านล่าง ทั้ง สพป. และ สพม.

สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับ
ระบบเว็บไซต์รายงานผล
ติดต่อผู้ดูแล : นายวัลลภ กอวชิรพันธ์
............................................

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 
 

           ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวม 2 คน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งหน่วยแข่งขัน ในสังกัด (สพม.) ทุกหน่วย ๆ ละ 2 คน ร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โหลดหนังสือคำสั่งได้เพิ่มเติมที่นี่
สำหรับแผนที่การเดินทางมาโรงแรม คลิกดูได้ที่นี่
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร/โทรสาร 0-3242-7027

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กรุงเทพมหานคร นางสาวศิรินทิพย์ ตั้งศิริ 0847425127 โอนแล้ว
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ชาลี สำรองทรัพย์ 0878079241 โอนแล้ว
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 0818556453 โอนแล้ว
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ 0844136638 โอนแล้ว
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 นายวงศ์กร ลับบัวงาม 0891186911 โอนแล้ว
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 สุพัตรา ถนอมรัตน์ 0861479055 โอนแล้ว
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ 0819106922 โอนแล้ว
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-8165483 โอนแล้ว
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางนงลักษณ์ โฉมศรี 0884422682 โอนแล้ว
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ - โอนแล้ว
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 เกวลิน เกษมผลศิริ 081-8542511 โอนแล้ว
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 ว่าที่ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อ,นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต 083-1164-423, 085-698 โอนแล้ว
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 นายชัยรัช ปลิวมา 0899067914 โอนแล้ว
14. สพป. ตราด เขต 1 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015 โอนแล้ว
15. สพป. นครนายก เขต 1 นางจิราวัลย์ เรืองวุฒิ 0860285952 โอนแล้ว
16. สพป. นครปฐม เขต 1 น.ส.วนิดา ดิลกธนกุุล 0817416274 โอนแล้ว
17. สพป. นครปฐม เขต 2 อมรรัตน์ จินดา 0897387834 โอนแล้ว
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นายวรกันต์ เบ็ญเจริญ 0834423860 โอนแล้ว
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายการีม หะรีเมา 0860155461 โอนแล้ว
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน ยังมี 0897960581 โอนแล้ว
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ 0927942645 โอนแล้ว
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808 โอนแล้ว
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปัญจพล ศุภมิตร 0839118266 โอนแล้ว
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ 0814369896 โอนแล้ว
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 นายสมคิด ศรีปราชญ์ 087-5602924 โอนแล้ว
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางกาญจนา พุตฉาย 081-402-5287 โอนแล้ว
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สุชานรี แสนทวีสุข 0864414671 โอนแล้ว
28. สพป. ระยอง เขต 1 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล 0837142406 โอนแล้ว
29. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 โอนแล้ว
30. สพป. ราชบุรี เขต 1 นางรุ่งอรณ สว่างดี 0818577499 โอนแล้ว
31. สพป. ราชบุรี เขต 2 ขวัญจิต แก้วพริ้ง 0899843947 โอนแล้ว
32. สพป. ลพบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 0854061016 โอนแล้ว
33. สพป. ลพบุรี เขต 2 นางสาววิภา รักงาม 0818527049 โอนแล้ว
34. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 0814234731 โอนแล้ว
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 086-0545730 โอนแล้ว
36. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 นางรังษฺยา อมาตยคง 0818388876 โอนแล้ว
37. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นายอนุรักษ์ สีดารักษ์ 0805578582 โอนแล้ว
38. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสุขใจ ธนพงศ์ล้ำเลิศ 0818597503 โอนแล้ว
39. สพป. สระบุรี เขต 2 นางชนินทร พันธุ์หล้า 0817806787 โอนแล้ว
40. สพป. สระแก้ว เขต 1 ดำรง มูลรัตน์ 0890556455 โอนแล้ว
41. สพป. สระแก้ว เขต 2 นางวันเพ็ญ อรัญ 0896933635 โอนแล้ว
42. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 081-8527454 โอนแล้ว
43. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์ พุทธจำ 089-9197093 โอนแล้ว
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาววัลลภา สุดละม่อม 0903384710 โอนแล้ว
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 พัลลลภ จันทร์ลอย 0814565420 โอนแล้ว
46. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684 โอนแล้ว
47. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายสุเมธ เคลือบสุวรรณ 0812344326 โอนแล้ว
48. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นายโยธิน ปิ่นทอง 0819442794 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 นางอรพินท์ เจริญผล 0891339234 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 นายชาคริต สมานรักษ์ 0860003958 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ 0895467073 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น 0894512385 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายอดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นางสาวทักษพร งามขำ 0817360322 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ 0801889976 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0899315873 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 18 ระยอง 1 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 18 ระยอง 2 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นายสิรภพ สมอุดร 0833393349 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นายสิรภพ สมอุดร 0833393349 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 0811938726 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0837089110 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 นายสุธน กำลังเจริญ 0814956253 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 นายสำราญ ซื่อตรง โอนแล้ว
22. สพม. เขต 5 ชัยนาท นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ 0863533627 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ 0863533627 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายพิทักษ์ สุริยะ 0819464505 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 0817589082 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 0812933867 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา 081-4062546 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 7 นครนายก 1 นางจงกลนี ประยูรศุข 081-6685709 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 นางนรีรีตน์ ย่างเล้ง 0819214961 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข 087-8333581 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 นางสาวราตรี ลภะวงศ์ 081-0633491 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ 0810190741 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นายสกล ชัยช่วย 0859605509 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 นายสกล ชัยช่วย 0859605509 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ 0861213814 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร โอนแล้ว
44. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นายบรรเทา คุ้มฉายา 0813785210 โอนแล้ว
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ 0899181290 โอนแล้ว
47. เตรียมความพร้อม
Warning: file_get_contents(http://central63.sillapa.net/sm-test/modules/admin/ts.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/modules/index/mod_door.php on line 200
ยัง
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและตะวันออก
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 19-29 มกราคม 2013
2 สพป. เพชรบุรี เขต 2 8-9 พฤศจิกายน 2013
3 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 12-13 พฤศจิกายน 2013
4 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 23-24 พฤศจิกายน 2013
5 สพป. ปทุมธานี เขต 2 6-26 กรกฎาคม 2556
6 สพป. เพชรบุรี เขต 1 17 กรกฎาคม - 27 ธันวาคม 2556
7 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 28-30 กรกฎาคม 2556
8 สพป. นนทบุรี เขต 2 1-15 สิงหาคม 2556
9 สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2556
10 สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 6-7 สิงหาคม 2556
11 สพป. ปทุมธานี เขต 1 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2556
12 สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 21 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
13 สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 24-31 สิงหาคม 2556
14 สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556
15 สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 3-12 กันยายน 2556
16 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 6 กันยายน 2556
17 สพป. สระบุรี เขต 2 7-11 กันยายน 2556
18 สพป. ชลบุรี เขต 3 9-14 กันยายน 2556
19 สพป. สระแก้ว เขต 1 16-22 กันยายน 2556
20 สพป. อ่างทอง เขต 1 17-19 กันยายน 2556
21 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 17 กันยายน 2556
22 สพป. ตราด เขต 1 20-22 กันยายน 2556
23 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 23-27 กันยายน 2556
24 สพม. เขต 7 นครนายก 1 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556
25 สพป. ราชบุรี เขต 1 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
26 สพป. นครนายก เขต 1 1-15 ตุลาคม 2556
27 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 1-7 ตุลาคม 2556
28 สพม. เขต 18 ระยอง 2 7 ตุลาคม 2556
29 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 7-8 ตุลาคม 2556
30 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
31 สพป. ชลบุรี เขต 1 10-12 ตุลาคม 2556
32 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 28-29 ตุลาคม 2556
33 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 28-31 ตุลาคม 2556
34 สพป. สระบุรี เขต 1 29-30 ตุลาคม 2556
35 สพป. จันทบุรี เขต 1 1-30 พฤศจิกายน 2556
36 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 4-25 พฤศจิกายน 2556
37 สพป. กรุงเทพมหานคร 5-29 พฤศจิกายน 2556
38 สพป. สระแก้ว เขต 2 5-15 พฤศจิกายน 2556
39 สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 6-22 พฤศจิกายน 2556
40 สพป. ชัยนาท เขต 1 7-9 พฤศจิกายน 2556
41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 7-8 พฤศจิกายน 2556
42 สพม. เขต 9 นครปฐม 2 8-9 พฤศจิกายน 2556
43 สพม. เขต 9 นครปฐม 1 8-9 พฤศจิกายน 2556
44 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 8-9 พฤศจิกายน 2556
45 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 8-9 พฤศจิกายน 2556
46 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 8-9 พฤศจิกายน 2556
47 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 8-10 พฤศจิกายน 2556
48 สพป. นนทบุรี เขต 1 11-15 พฤศจิกายน 2556
49 สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 11-12 พฤศจิกายน 2556
50 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 12-27 พฤศจิกายน 2556
51 สพม. เขต 4 สระบุรี 1 14-15 พฤศจิกายน 2556
52 สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 15-16 พฤศจิกายน 2556
53 สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 15-16 พฤศจิกายน 2556
54 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 16 พฤศจิกายน 2556
55 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 16-17 พฤศจิกายน 2556
56 สพป. สมุทรสาคร เขต 1 19-29 พฤศจิกายน 2556
57 สพป. ระยอง เขต 2 19-21 พฤศจิกายน 2556
58 สพป. จันทบุรี เขต 2 19-22 พฤศจิกายน 2556
59 สพป. นครปฐม เขต 2 19 พฤศจิกายน 2556
60 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 20-22 พฤศจิกายน 2556
61 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 20-22 พฤศจิกายน 2556
62 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 20-22 พฤศจิกายน 2556
63 สพป. ระยอง เขต 1 20-22 พฤศจิกายน 2556
64 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 20-22 พฤศจิกายน 2556
65 สพป. ลพบุรี เขต 2 21-23 พฤศจิกายน 2556
66 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 21-22 พฤศจิกายน 2556
67 สพป. ชลบุรี เขต 2 21-29 พฤศจิกายน 2556
68 สพป. ราชบุรี เขต 2 23-25 พฤศจิกายน 2556
69 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 26-27 พฤศจิกายน 2556
70 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 28-29 พฤศจิกายน 2556
71 สพป. นครปฐม เขต 1 29-30 พฤศจิกายน 2556
72 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1-3 ธันวาคม 2556
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 60
สัปดาห์ที่แล้ว 175
เดือนนี้ 479
เดือนที่แล้ว 844
ปีนี้ 2,255
ทั้งหมด 554,353