ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation
วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสโรงเรียนรหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2557

คำชี้แจง
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว


.:  ดูเอกสารฉบับเต็มได้ คลิกที่นี่  :.

 
 

   เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์เกียรติบัตร จึงขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรในสังกัดที่เป็นกรรมการตัดสิน จากเว็บไซต์ 
สพป.    http://central63.sillapa.net/sp-center  
สพม.    http://central63.sillapa.net/sm-center
          หากไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือแจ้งการขอแก้ไขตามแบบที่แนบและนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทราบ หรือส่งทางอีเมล์ 
[email protected]   ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 และจะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับรางวัลชนะเลิศ เจ้าภาพจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม

  หนังสือแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสินการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
 แบบแจ้งการขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน

 
 


แจ้งประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556

 
 


แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
 เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพป.)
 แผนผังสถานที่จอดรถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ กิจกรรมเครื่องบินพลังยางทั้งประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)และบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 (สพม.)
หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม. 
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
การแข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"

 
 

   กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม 
[หนังสือแจ้งประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คลิกที่นี่]
[รายชื่อกิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 0-3 ทีม ของ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่ ]

 
 

  การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู [หนังสือแจ้งประกาศ]      [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู
1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4)
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียน
ที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 

 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่ 

 
 

.:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.


ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและตะวันออก  ครั้งที่63

 
 


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพป.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพม.)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (การศึกษาพิเศษ)


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (Obec Award)

 
 

   แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ภาคกลางและภาคตะวันออก

1.  เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.  เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6     ธันวาคม 2556
3.  คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน       7-10 ธันวาคม 2556
4.  โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.  แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

 
      เปิดรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออกของ สพม. ทุกกิจกรรม
           
สำหรับการสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จะเปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น  โดยขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถคลิกเข้าเว็บสมัครกรรมการตัดสินได้ ที่นี่
 
 

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ลำดับที่  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  วันที่ 24-26 ธันวาคม  2556 จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
เพิ่มเติม!!! (3 ตุลาคม 2556)
ตารางกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  สนามแข่งขันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
เพิ่มเติม !!! (3 ตุลาคม 2556)
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
*************************************
ด่วน!!! แก้ไขตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ สพป. : 24 กันยายน 2556

ขอแก้ไขตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ สพป.  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

 
 

รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

....................................................

สำหรับผู้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผลของระดับเขต
ให้ทางโรงเรียน หรือศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในเบื้องต้น
หมายเหตุ : ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน ครู กรรมการ ระบบบัตรประจำตัว และเกียรติบัตรให้ติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลระดับเขตในแต่ละเขต ซึ่งสามารถดูได้ตามรายชื่อที่อยู่ด้านล่าง ทั้ง สพป. และ สพม.

สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับ
ระบบเว็บไซต์รายงานผล
ติดต่อผู้ดูแล : นายวัลลภ กอวชิรพันธ์
............................................

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 
 

           ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวม 2 คน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งหน่วยแข่งขัน ในสังกัด (สพม.) ทุกหน่วย ๆ ละ 2 คน ร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โหลดหนังสือคำสั่งได้เพิ่มเติมที่นี่
สำหรับแผนที่การเดินทางมาโรงแรม คลิกดูได้ที่นี่
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร/โทรสาร 0-3242-7027

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 89
สัปดาห์ที่แล้ว 282
เดือนนี้ 1,066
เดือนที่แล้ว 559
ปีนี้ 6,513
ทั้งหมด 561,522