หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายชาญณรงค์ รัตนาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เหลืองอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลัดดา กระแสทรงครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ เศรษฐผลครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐชัยกร ทองปานพานิชกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพร สาครอร่ามเรืองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มิ่งขวัญครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสุวรรณา ยงวณิชย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุีรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เมฆขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสิริพร อยู่วัตร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธนี สรรพคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวเกสรา วงศ์จอมครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชุติพรรณ ตันบรรจงครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ ตันพัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟักครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุลครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ เอี่ยมศรีใสครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ รอดแตงครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวรรยา บุญขวางครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานะ ภูมิธิรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ชัยชาญครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศศิธร คำนวนศักดิ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิติ ยางกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จันทร์ตราครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีพิทักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ สราวิชผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางผาณิต ยังประภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนันทยา ปามะครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ สราวิชผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา อรุณเวชครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปุญญพัฒน์ ทิโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา กิจหว่างครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล บุญธรรมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววาสนา ประยูรรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกพร พรมไทยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจันทนา ขำปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ภู่เล็กครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางธนวรรณ เพชรวงศ์ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางญาณกร จันทหารผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุลครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นัยจิตครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกระฐิน อุดยะเขื่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางญาณกร จันทหารผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นัยจิตครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุลครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกระฐิน อุดยะเขื่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางญาณกร จันทหารผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุลครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายณัฐวุติ นัยจิตครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกระฐิน อุดยะเขื่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสิทธิชัย พุฒกลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางภัสสร พังกุ่ยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางวรวรรณ สมศรีครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวศรีสวัสดิ์ น่วมจะโป๊ะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุขีครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ตาพทิพย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุขีครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ตาพทิพย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุขีครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ตาพทิพย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช สาทถาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางนันทนา กลั่นบุศย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสัตตยา กระแสร์ชลครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายจุมพล บุญฉ่ำครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกฤศ ชุกลิ่นหอมครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้วครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวริศรา วงค์มุสิกผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิกร บุญครุฑครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายจันทกร สีวะรมครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางศิรินุช ชูกุศลครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางกัญยา เคหารมย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภารสง่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยมครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาพร พาภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปุญญพัฒน์ ทิโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรินพร ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางศรุดา ทหารเพรียงครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทรครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนริศร นุชถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนริศร นุชถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัช ขุริมนต์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางกาญจนา เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัช ขุริมนต์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายบันลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธวัช ขุริมนต์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พูลเพิ่มครูโรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูมิวัชรพลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พูลเพิ่มครูโรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูมิวัชรพลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พูลเพิ่มครูโรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูมิวัชรพลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางกิตติ์ระวี หนูนาคครูโรงเรียนบ้านดอนมะกอก จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูมิวัชรพลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางศรุดา ทหารเพรียงครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทรครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิติ อิโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภัสสร พังกุ่ยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิติ อิโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภัสสร พังกุ่ยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิติ อิโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภัสสร พังกุ่ยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ เจือจานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ขันธรักษาครูโรงเรียนบ้านดอนมะกอก จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พูลเพิ่มครูโรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางจินตนา ชินวงศ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายชัยพร พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ รอดแก้วครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ แดงเสนครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสุนันฑา ไกรยศครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายโอภาส มะลิวัลย์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายมาวิน คงเมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นางสุรภี เทพานวลครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกุลยา ปราชญาสุนทรครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา โสตรโยมครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกุลยา ปราชญาสุนทรครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา โสตรโยมครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชยธวัชรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายจรูญ วิเศษโวหารครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายเพชรศิลป์ ปัดทุมครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชยธวัชรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายจรูญ วิเศษโวหารครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายเพชรศิลป์ ปัดทุมครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชุมทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ โหสุวรรณครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สุดใจผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายสุเมธ ประวัติกล้าครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย สุดใจผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายสุเมธ ประวัติกล้าครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวันชัย พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นายจุลดิฐ อุ่นหนองกุ่งครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ชินวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นายไตรกฤษ วังคะฮาตครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางลำพึง ขำช้างครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยา ตันติสิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สิทธิ์วิภูศิริครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วงครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยา ตันติสิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สิทธิ์วิภูศิริครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วงครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางลำพึง ขำช้างครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
4. นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช สาทถาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช สาทถาพรครูศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสำเริง กิปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามบุบผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางทิพววรณ อนรรฆมณีไพสิฐครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายชัยธวัช สาทถาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
4. นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอำพร ราชติกาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ขำพุ่มพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวรจนา วรรณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเวศ ทั่งจันทร์แดงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชยานันต์ ศรียงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายไตรภพ ทองช่วงครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายเนื่อง โตเขียวรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุลครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี เมฆขจรครูโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ศรีบุญเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นางนันทินาถ เอื้ออรัญโชติครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เป็งเมืองลองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ แสงแปงวังครูโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรินทร์ เป็งเมืองลองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาริณี ดิษฐวุฒิครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอำพล ศักดาวงศ์ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางราชมาลี ต้อนร้บครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เป็งเมืองลองศูนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายอรุณ ชุมทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรรณ พุมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิริธร ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ อรุณรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
4. นางกนิษฐา กวาวสิบสามครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุขรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรรณ พุมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวอรพรรรณ อรุณรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
4. นางกนิษฐา กวาวสิบสามครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายมงคล ภานิตรรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวแจ่มจันทร์ อินทะพลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ์ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปราถนา แซ่ฮุ้นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรินทร์ ธาตุไพบูลย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา พระมาลาครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ปักการะถาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุกครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจรา หนูนะครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ดวงภูเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางศิริพร โทขันธ์ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย ปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]