หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายกนก ปิ่นตกแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายสันติ รุ่งสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 ว่าที่ร้อยตรีวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กรรมการอำนวยการ
9 นายสมมารถ ไตรวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
10 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการอำนวยการ
11 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย กรรมการอำนวยการ
13 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการอำนวยการ
14 นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการอำนวยการ
15 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
16 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรรมการอำนวยการ
17 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี กรรมการอำนวยการ
18 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ กรรมการอำนวยการ
19 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ กรรมการอำนวยการ
20 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ
21 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรรมการอำนวยการ
22 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม กรรมการอำนวยการ
23 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการอำนวยการ
24 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี กรรมการอำนวยการ
25 ว่าที่ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการอำนวยการ
26 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท กรรมการอำนวยการ
27 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก กรรมการอำนวยการ
28 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการอำนวยการ
29 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี กรรมการอำนวยการ
30 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการอำนวยการ
31 นายสุพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการอำนวยการ
32 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี กรรมการอำนวยการ
33 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการอำนวยการ
34 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการอำนวยการ
35 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการ
36 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี กรรมการอำนวยการ
37 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการ
38 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง กรรมการอำนวยการ
39 นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการ
40 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี กรรมการอำนวยการ
41 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด กรรมการอำนวยการ
42 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการอำนวยการ
43 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี กรรมการอำนวยการ
44 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ
45 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการอำนวยการ
46 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันบุรี กรรมการอำนวยการ
47 นายมงคล ภานิตร ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการอำนวยการ
48 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด กรรมการอำนวยการ
49 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการอำนวยการ
50 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง กรรมการอำนวยการ
51 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว กรรมการอำนวยการ
52 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
56 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
57 นางสาวชริกา สุวรรณโชติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
58 นางสาวนัฐพร ผลิอรุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
59 นายกรมิษฐ์ รัตนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
60 นายทศพร คงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
61 นายนพพร ตุ้มทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
62 นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
63 นายชนะชัย ยอดสิงห์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
64 นายธนพล นกแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
65 นางสาววรรณวลัย แดงฉ่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
66 นายรัฐธรรมนูญ แดงฉ่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
67 นางสาวอารยา อิ่มทรัพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
68 นางสาวชื่นจิตร ศรีวัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
69 นางภัทรานิษฐ์ คุ้มภัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
70 นางสาวฑิจิรา ดำเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
71 นางสาวอัญชลี จันทร์ตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
72 นายสมพงษ์ นาคเดช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
73 นายพัฒนพงศ บุญศิลป์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
74 นางภัสสร พังกุ่ย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
75 นางประศาสนี เชยชิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
76 นายนิรชัย ขวัญเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
77 นางสาววีณา ศรีเกียรติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
78 นางศรุดา ทหารเพรียง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
79 นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
80 นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
81 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
82 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชการ
83 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
84 นายพงษ์ศักดิ์ พวงไม้ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
85 ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
86 นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
87 นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
88 นายกมล โชคลาภา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
89 นายนิรันดร ไชยพรหม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
90 นายสมพงษ์ นาคเดช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
91 นายพัฒนพงศ บุญศิลป์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
92 นายอุดม มิ่งแม้น ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
93 นายยศพัฒน์ เมฆหมอก ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
94 นายเพทาย ช่วยพัฒน์ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
95 นายสิริ จันทร์แจ่ม ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
96 นางวิลัย แก้วกัณฑ์ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
97 นางพิกุล เจริญศรี ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
98 นายสมชาย แคมี ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
99 นางจตุพร ดอนหงาย ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
100 นางเล็ก ต้วมสี ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
101 นางสาวพเยาว์ อำพันธุ์ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
102 นางอรพรรณ แตงพลับ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
103 นายบรรจบ ดอนหงาย ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
104 นายวิเชียร เขียวคลี่ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
105 นายรุ่งโรจน์ สาลิลา ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
106 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นางทัศพร นาคเขียว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นางสาวปิยะนันท์ เลิบไธสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นางสาววัศยา ทองดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นางอังคณา พลังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นายศุภกร เวชวิฐาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
115 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
116 นางสาวพาฝัน นาคขุนทด ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
117 นางสาวพิมพา บัณฑิต ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
118 นางแจ่มจันทร์ โชคลาภา ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
119 นางสาวชลณิชา ทองคำ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
120 นางภัสสร พังกุ่ย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
121 นางประศาสนี เชยชิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
122 นางเอื้อมพร สมิติษเฐียร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
123 นางนิลธิรา เผือกทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
124 นางสาวทานตะวัน พรายประทีป ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
125 นางสาวจุฑามาศ เพชรโสม ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
126 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
127 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
128 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
129 นางสาววิมล พงษ์อินทราภรณ์ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
130 นางสาวอุษาวรรณ อุบลขาว ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
131 นางสาวนารีรัตน์ สุขสำราญ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
132 นางสาวพจนา เต็มดี ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
133 นางสาวรัตติกาล ทรัพย์มา ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
134 นางสาวจำเนียร กันแสง ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
135 นางวจีพร ชำนาญเวช ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝายปฏิคมและต้อนรับ
136 นางอังคณา พลังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
137 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
138 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
139 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
140 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
141 นางสาวบังอร พรายประทีป ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
142 นางสาวพาฝัน นาคขุนทด ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
143 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
144 นางสาวณิชาภา สุขเสอี่ยม ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
145 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
146 นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
147 นางสาววีณา ศรีเกียรติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
148 นางสาวจุฑามาศ เพชรโสม ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
149 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
150 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
151 นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
152 นายรุ่งโรจน์ สาลิลา ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
153 ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
154 นายสุนทร กลั่นพิกุล ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
155 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
156 นางสาวบังอร พรายประทีป ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
157 นางสาวณิชาภา สุขเสอี่ยม ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
158 นางศรุดา ทหารเพรียง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
159 นางสาวนวพรรษ อำพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
160 นางสาวชนากานต์ ตระกรุดทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
161 นางสาวปรัศนี ฮองอุ้น ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
162 นางสาวดวงพร เผือกเงิน ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
163 นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
164 นางสาวรุ่งทิวา รากทอง ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
165 นางสาวนงเยาว์ หอมแม้น ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
166 นางสาวภิรมย์ แตงพลับ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
167 นางสาวรุ่งทิพย์ อินทบาล ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
168 นางสาวศิริมา พุดเดช ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
169 นางสุกันยา ภูมิภาค ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
170 นางสาวสุพัตรา เชิงไผ่ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
171 นางศิริรัตน์ หลำร่ำไป ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
172 นางสาวลำไย กรุดนาค ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
173 นางวลัย ม่วงมนตรี ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
174 นางเนตรนภิศ แสงแก้ว ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
175 นางสาวกาญจนา พวงพะนวม ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
176 นางสาววิภาดา นวลละออง ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
177 นางสาวอนุสรา เกตุระหงษ์ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
178 นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
179 นางปาลิตา กลั่นพิกุล ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
180 นางประเทือง สังข์เพิ่ม ลูกจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
181 นางลัดดา สุระชาติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม
182 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
183 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
184 นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝายโสตทัศนูปกรณ์
185 นายคธาวุฒิ ผดุงชาติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝายโสตทัศนูปกรณ์
186 นายพงษ์ศักดิ์ พวงไม้ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝายโสตทัศนูปกรณ์
187 นายรุ่งโรจน์ สาลิลา ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝายโสตทัศนูปกรณ์
188 ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝายโสตทัศนูปกรณ์
189 นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
190 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
191 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
192 นางประยูน ทับทิมอัด ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
193 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแทงกระจาด โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลช้างแทงกระจาด กรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
194 นางอริศรา สุริวงค์ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
195 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นางสาววาสนา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นายยรรยง ดวงมะยศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี กรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นางสาววีณา ศรีเกียรติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
203 นางสาวบังอร พรายประทีป ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
204 นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
205 นางสาวปนัดดา โพธิ์ไพจิตร ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
206 นางสาวนงนภัส ทะลาสี ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
207 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
208 นางสาวสุรีภรณ์ ไตรธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
209 นางวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
210 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
211 นางสาวศิวิมล ประจำทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
212 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
213 นางสาวสุปราณี เมฆขจร ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
214 นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
215 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
216 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
217 นางสาววิไลรัตน์ นาคสิงห์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
218 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
219 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
220 นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
221 นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
222 นางสาวปิยะนุช พัฒนลักษณ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
223 นางสาวณัฐวิกา ขุนพาสน์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
224 นางสาววิลาสินี มูลสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
225 นายธเนตร ม่วงรื่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
226 นายชาญเดช อุปการะ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
227 นางเบญจวรรณ โหสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
228 นางสาวสุภมาส เชยล้อมขำ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
229 นางสาวจุไรรัตน์ ขันทอง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
230 นางสาววรรณวิภา บัวไสว ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
231 นางสุภรณ์ บุญมีรอด ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
232 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
233 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล กรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
234 นายพิทักษ์ สุระชาติ ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
235 นางสาวพาฝัน นาคขุนทด ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร
236 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายล่ามภาษามือ
237 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กรรมการดำเนินการฝ่ายล่ามภาษามือ
238 นางสาวปนัดดา เสาร์ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายล่ามภาษามือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]